دانلود پایان نامه

مستقیم
کل
جنوب
123
3594
346
3467
7530
شرق
64
708
732
1268
2772
غرب
22
184
46
263
515
شمال
14
102
19
278
413
پایتخت
6
29
20
25
80
کل
229
4617
1163
5301
11360
منبع: بزرگمهری،1389: 148
گروه های شورشی در افغانستان، از قبایل و دستجات متعدد تشکیل ش

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد دربارهپرسش نامه، بودجه ریزی، امور مالی

دیدگاهتان را بنویسید