دانلود پایان نامه

مفهوم سازی هویت سازمانی:

ازهویت سازمانی تعاریف متعددی شده است .  ازجمله همگرایی ارزش های فرد – سازمان ، ادراک یکی بودن با سازمان یا تعلق داشتن به سازمان (گلدبرگ[1]،2010)

التزام و تعهد عاطفی به سازمان . همه این تعاریف بطور ضمنی بیان می کنند یک فرد عضویت سازمانی خود را با خودانگاره یا خودپنداره اش از لحاظ شناختی برا ی مثال،احساس عضو سازمان بودن و درونی کردن ارزش های سازمانی )، یا از لحاظ عاطفی (غرور ورزیدن و مباهات نمودن به عضویت در سازمان  یا هر دو پیوندمی دهد (موریسینگ[2]،2011)  هویت سازمانی به احساس یکی بودن اعضا یا شناسایی با سازمان اشاره می کند که بوسیله ویژگی های “مرکزی و محور ی “، ” پایدار و بادوام “،”متمایزو متفاوت ” متاثرمی گردد .اگرکارکنان با سازمان شناسایی شوند، آنها تمایل خواهند داشت که برای تحقق اهداف آن کوشش کنند. ( کوتساوا[3]،2002)

این موضوع به خوبی توسط داتون و همکارانش  تصریح و تبیین شده است: ” هویت سازمانی ، علائق و رفتارهای فردی را با علائق و رفتارهایی هم راستا می کند که به سازمان نفع می رساند و به معنای تلاش، جهد و جد به نفع و خاطر سازمان، و نیز به خاطر خود است “. کرامر و همکارانش استدلال نمودند

قدرت هویت سازمانی قویا با باورهای اعضای سازمان درباره اعتماد و بی اعتمادی ارتباط دارد، که به پیامدهای عاطفی منتج می گردد. یک هویت سازمانی برجسته ممکن است فراوانی رفتارهای جمعی و مشترک را افزایش دهد ( Kramer ,2004)

 

2-7 مفهوم سازی هویت سازمانی بر اساس تئوری هویت اجتماعی:

میدانیم که فرد با داشتن” خود” و توانایی کنش متقابل با “خود” ، این توانایی را پیدا میکند که از خود تصوری داشته باشد . با تصور از خود است که فرد میتواند به سوال بنیادین هویت یعنی”من کیستم؟”پاسخ دهد . پس می توان هویت را جنین تعریف کرد : هویت عبارتست از مجموعه خصوصیات ومشخصات فردی و اجتماعی و احساسات و اندیشه های مربوط به آنها که فرد آنها را از طریق کنش متقابل با خود و با یافتن تصوراتی از خود به دست می آورد و در پاسخ به سوال من کیستم ارائه می دهد . هویت یک فرد میتواند فردی و جمعی باشد . هویت فردی به خصوصیات و مشخصاتی اشاره دارد که فرد به عنوان یک شخص منحصر به فرد و متفاوت از دیگران ، آنها را به خود منتسب می کند . در هویت فردی ، من در مقابل دیگران قرار می گیرد و تفاوت هایی که فرد با دیگران دارد آشکار می شود و باعث ایجاد احساسات و علایق خاصی در فرد می گردد . هویت اجتماعی یک فرد به خصوصیات و تفکراتی اشاره دارد که فرد آنها را از طریق اشتراکات اجتماعی و عضویت در گروهها و مقوله های اجتماعی کسب می کند . این گروهها و مقوله ها شامل نژاد ، قومیت ، ملیت ، جنسیت ، احزاب سیاسی و … میشود . زمانی که فرد عضو یک گروه و مقوله می گردد و یا از قرار گرفتن در یک مقوله آگاهی پیدا میکند ، یک سری خصوصیات و ویژگی هایی پیدا مکیند که در بین گروه یا مقوله ی مورد نظر مشترک است . با قرار گرفتن دراین خصوصیات ، فرد به آن گروه تعلق پیدا می کند . هویت اجتماعی یک فرد باعث ایجاد “ما” در برابر” آنها” می شود  .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی مفاهیم کیفیت زندگی کاری وتأثیر متقابل بهره وری

 

[1] Goldberg

[2] Morsing

[3] Kostova

دسته‌ها: پایان نامه ها