دانلود پایان نامه

. در مجموع این مسأله به تعهد کارمندان برای اجرای فرآیندهای علمی بستگی دارد . بنابراین ، فرهنگی که در آن یادگیری مرسوم است نیازمند به یک محیط داخلی می باشد که فرآیند داخلی را افزایش می دهد . (جمع آوری داده ها ، توزیع ، تفسیر ، فعالیت و تفسیر) و استفاده از ابزارهای خاصی را تشویق می کنند، باید بهبود بخشیده شود .
علیرغم شعار پیش بینی شد? شکست ها در مدیریت اطلاعات ، شواهدی از تأثیر مثبت آن بر آموزش عملکرد مالی وجود دارد . شماری کارهای تجربی انجام شده است اما همچنان عدم وجود شواهد تجربی در تجارت های کوچک احساس می شود . تحقیقات مدیریت علمی به شرکت های بزرگ اطلاق شده است . با این وجود ، تجارت های کوچک احتمالاً با ساختار سازمان و فرهنگ ممکن است نوآوری دانش ایجاد می شود . با این وجود ، ویژگی های ساختاری آنها و کمبود منابع ممکن است از دست آوری به کارآمدی رقابتی پایدار از این نوآوری ها را ممانعت کند . بنابراین ، مدیریت اطلاعاتی موفق تغییر ، ظرفیت نوآوری ، تجاری کوچک به عملکرد پایدار بالاتر را ممکن می سازد . بنابراین در این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی رابطه فناوری اطلاعات که یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت سازمان می باشد ، با عملکرد مالی بررسی شود.
1-3 اهمیت پژوهش
امروزه با تولد فناوری های نوین در سطوح مختلف سخت افزاری و نرم افزاری و بویژه تکنولوژی های هوشمند به مانند سیستم های پردازش تحلیلی برخط و سیستم های فعال کسب وکار، کمتر مدیری استفاده از این تکنولوژی ها را فراموش می کند به شکلی که جهت گیری به سوی فناوری اطلاعات در هر بنگاه و هر زنجیره تامینی به عنوان استراتژی اصلی مدیران در عصر حاضر تلقی می شود. ( صفری و بابازاده سنگر، 1390 : 25)
درسال های اخیر سازمانها به دنبال بکارگیری سیستم های اطلاعاتی کارا واثربخشی هستند که بتواند به عنوان یک ابزار برای سازمان، مزیت رقابتی کسب کند. درهمین راستا تحقیقات زیادی انجام شده و بسیاری ازصاحب نظران برآن هستند که پیاده سازی سیستم های مالی می تواند در کاهش هزینه ها، افزایش کارایی ورقابت پذیری سازمان، ازطریق یکپارچه سازی اطلاعات داخل وخارج موسسه، تحلیل وتفسیر داده ها وتبدیل آنها به اطلاعات ارزشمند برای تصمیم گیری ها بصورت جدی تاثیرگذار باشند.
دردنیای امروز فناوری ها در کسب و کار های کوچک و بزرگ حوزه ای بسیار پویا و مورد توجه بوده وسازمانهایی که ازآن بی بهره یا کم بهره باشند، بخشی از انعطاف خود را ازدست می دهند. این سازمان ها هر روزه به واسطه عدم ارائه داده های به موقع و نامتناقص به ذینفعانی که به آن نیازدارند، ازوضعیت هوش کسب وکار سازمان وعوامل کلیدی موفقیت که از آن بی خبرند باید اطلاع پیدا کند و در غیر این صورت نمی توان همگام با رشد جهانی شوند و نیز حرکتی که نیازمند برنامه ریزی برای بهبود سیستم های سازمان را دارد، داشته باشد .
فناوری فردی: به نرم افزارهای تجاری گفته می شود که فرد از آنها استفاده می کند و می تواند جدا از تکنولوژی های جمعی و شراکتی در نظر گرفته شود که در آن اخبار داده ها ، اطلاعات و دانش را با یکدیگر در میان می گذارند.
تکنولوژی فردی می تواند ازطریق استفاده از نرم افزارهای تجاری اندازه گیری شود دراین مطالع? تجربی ، از نرم افزار تجاری مورد نظر ، شامل برنامه ریزی تولید ، مدیریت موجودی ، سرمایه گذاری و حسابداری ، مدیریت شغلی ، سیستم های تصمیم گیرنده ، ایجاد و پشتیبانی از وب سایت ها ، شبیه سازی فرآیندهای تجاری و ابزارهای مهندسی نرم افزار استفاده می شود. این کاربردها با توصیف مدیر از مزیت های فناوری اطلاعات مطابقت دارد تکنولوژی فردی با خودکار شدن فرآیندهای کاری مشخص می شود .
یادگیری فردی و آموزش فرآیندی آگاه یا ناخودآگاه است که در آن دانش ضمنی و یا صریح به وسیل? شخص از طریق تفسیر و درک اطلاعات ایجاد می شود . در نتیجه این سطح یادگیری ، مهارت های فردی و رفتاری اصلاح خواهد شد . برای این محققان بر این باورند که یادگیری فردی با رابط? بین آنچه فرد می تواند انجام دهد (توانایی) و آنچه او می خواهد انجام دهد (انگیزه) و آنچه آنها باید انجام دهند (تمرکز) رابطه وجود دارد .
در این سطح ، درک اجتماعی اشتراکی به محصولات سازمانی ، سیستم ها ، ساختارها و رویکردها و استراتژی برگردانده می شود .
نتایج نشان داد که یادگیری فردی همراه با فناوری اطلاعات فردی و اجتماعی تأثیر مثبت و چشمگیری بر آموزش عملکرد های مالی دارد . از طرف دیگر ، برخلاف ، تکنولوژی فردی و جمعی ، یادگیری سازمانی و فردی تأثیر مثبت و چشمگیری بر عملکرد مالی را نشان می دهد . بنابراین ، فناوری اطلاعات تأثیر چشمگیری (معناداری) بر نتایج دارد تنها زمانیکه در زمینه های مناسب یادگیری قرار گیرد . تجارت های کوچک در بخش های مختلف با سطوح دانش بسیار با نسبت بیشتر و تناوب بیشتر از ابزارهای فناوری و عملکردهای یادگیری سازمانی استفاده می کنند .
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 اهدف اصلی
هدف اصلی این تحقیق : نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک است.
1-4-2 اهداف فرعی
1- بررسی رابطه پیش بینی در محیط IT و عملکرد مالی
2- بررسی رابطه برنامه ریزی فروش در محیط IT و عملکرد مالی
3- بررسی رابطه برنامه ریزی تولید در محیط IT و عملکرد مالی
4- بررسی رابطه برنامه ریزی مالی در محیط IT و عملکرد مالی
5- بررسی رابطه برنامه ریزی خرید در محیط IT و عملکرد مالی
6- بررسی رابطه برنامه ریزی و منابع انسانی در محیط IT و عملکرد مالی
1-5 سوالات پژوهش
1-5-1 سوالات اصلی پژوهش
تا چه میزان الگوی پیشنهادی عوامل کلیدی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی مورد تایید است؟
1-5-2 سوالات فرعی پژوهش
1- آیا بین پیش بینی در محیط I T و عملکرد مالی رابطه معنی دار وجود دارد ؟
2- آیا بین پیش بینی در محیط IT و عملکرد مالی رابطه معنی دار وجود دارد ؟
3- آیا بین برنامه ریزی فروش در محیط IT و عملکرد مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟
4- آیا بین برنامه ریزی تولید در محیط IT و عملکرد مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟
5- آیا بین برنامه ریزی مالی در محیط IT و عملکرد مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟
6- آیا بین برنامه ریزی خرید در محیط IT و عملکرد مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟
1-6 فرضیه های پژوهش
1-6-1 فرضیه اصلی پژوهش
1- الگوی عوامل کلیدی موفقیت در فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در شرکت های کوچک شهرک صنعتی دارای برازش مناسب است.
1-6-2 فرضیه های فرعی پژوهش
1- بین پیش بینی در محیط IT و عملکرد مالی رابطه معنی دار وجود دارد ؟
2- بین برنامه ریزی فروش در محیط IT و عملکرد مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟
3- بین برنامه ریزی تولید در محیط IT و عملکرد مالی رابطه معنی دارد وجود دارد؟
4- بین برنامه ریزی مالی در محیط IT و عملکرد مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟
5- بین برنامه ریزی خرید در محیط IT و عملکرد مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟
6- بین برنامه ریزی و منابع انسانی در محیط IT و عملکرد مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟
1-7 روش تحقیق
پژوهش حاضر از دید روش و نوع گردآوری اطلاعات، از نوع پژوهش های توصیفی و پیمایشی، به لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی، بر اساس زمان جمع آوری داده ها، از نوع پژوهش های مقطعی و از بعد نوع ارتباط بین متغیرها، به شیوه همبستگی انجام شده است.
جامعه آماری پژوهش ، شامل تمامی مدیران و کارکنان رسمی و قراردادی شهرک صنعتی استان یزد و توابع است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و داده های حاصل از توزیع پرسشنامه نیز، در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
1-8 قلمرو تحقیق
قلمروهای سه گانه پژوهش حاضر به ترتیب در زیر معرفی و تبیین شده اند :
قلمرو موضوعی این تحقیق از جنبه موضوعی در قلمرو موضوع سیستم های اطلاعات مدیریت است.و در پی نقش تعاملی عوامل کلیدی فناوری اطلاعات و عملکرد مالی می باشد .
قلمرو مکانی : پژوهش حاضر در بین تمامی مدیران و کارکنان مالی شرکت های شهرک صنعتی یزد انجام شده است.
قلمرو زمانی: پژوهش حاضر در زمان فعالیت کارمندان در شرکت با توجه به عملکرد اداری و مالی شرکت و استفاده از فناوری اطلاعات در حین انجام کار در زمستان سال 1392انجام شده است .
1-9 جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت های کوچک و روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم جامعه مورد مطالعه 190 و تعداد نمونه 123 می باشد .
1-10 روش گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق کلیه کارمندان و مدیران شرکت های کوچک مد نظر می باشد که به چندین رشته تقسیم می شوند وبه صورت تصادفی یک رشته انتخاب و پس از آن با توجه به لیست شرکت های کوچک شهرک صنعتی یزد چند شرکت به طور تصادفی ساده انتخاب شد و سپس این جانب (پژوهشگر) به شرکت های انتخاب شده رفته چندتا از واحد هاراانتخاب کرده به صورت چهره به چهره پرسشنامه را بین آنها پخش می کنیم و پس از پاسخ گویی آن ها را جمع آوری شده است.
استان یزد شامل 111 کارمندان ارشد و 45 کارشناس و39نفرمدیر(جمعا190)می باشند.
1-11 تعریف واژگان تحقیق
عملکرد مالی : در زمانی نه چندان دور، سازمانها در محیطی پایدار و باثبات به سر می‌بردند.به تدریج تغییرات مربوط به علم وفناوری، اقتصاد، فرهنگ و سیاست به سرعت سازمانها را تحت تاثیر قرار داد.
عوامل کلیدی موفقیت: ازنظر روکارت، عوامل کلیدی موفقیت به معنای تعداد محدودی از حوزه های فعالیت است که عملکرد رقابتی موفقیت آمیزی در پی خواهد داشت. (رکارد1979)2
درتعریف دیگری برونو و لیدکر اظهار می دارند که عوامل کلیدی موفقیت عبارتند از مشخصه ها، شرایط یا متغیرهایی که اگر درست مدیریت شوند می توانند اثر قابل ملاحظه ای بر موفقیت موضع رقابتی سازمان داشته باشند. (برانو و لیدچر1984)3
هوشمندی کسب وکار: شامل مجموعه ای از برنامه های کاربردی و تحلیلی است که به استناد پایگاههای داده عملیاتی و تحلیلی، به اخذ تصمیم بهینه برای فعالیت های مدیریتی می پردازد.
هوش کسب وکار به فرآیند تبدیل داده های خام به اطلاعات تجاری ومدیریتی اطلاق می گردد که به تصمیم گیرندگان سازمان کمک می کندتا تصمیمات خود را بهتر و سریعتر گرفته و براساس اطلاعات صحیح، عمل نمایند.( لانکویس و پیرتیمکی2006)4
برنامه ریزی کسب وکار: برنامه‌ریزی فرآیندی است در تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاش‌های آن برای دست‌یابی به اهداف و رسالت بلندمدت با توجه به امکانات و محدودیت‌های درونی و بیرونی.
در یک تعریف دیگر برنامه‌ریزی کسب وکار به معنای فرآیند بررسی موقعیت فعلی و مسیر آینده‌ی سازمان یا جامعه، تنظیم اهداف، تدوین یک استراتژی برای تحقق آن اهداف و اندازه‌گیری نتایج است. (هیوز، مدیریت دولتی نوین ص 205) .
کیفیت اطلاعات: کیفیت اطلاعات ارتباط تنگاتنگی با ارزش اطلاعات دارد. هنگام بازیابی کیفیت اطلاعات، نهایتاً عوامل زیر تعیین کننده خواهند بود : (منبع: وب سایت تهیه و تنظیم:محمدرضا رزاق)5
* تناسب
اعتمادپذیری
اعتبار
معنابخشی در طول زمان
کامل بودن
دقت
زیبایی گرایی
به هنگام بودن
شایستگی کاربران: روان شناسان شایستگی را محرک، ویژگی یا مهارت برجسته تعریف کرده اند که منجر به عملکرد شغلی بهتر می شود. مرابیل و ریچارد (1997) می گویند که در انتخاب شایسته ترین ها باید به توانایی ها، شاخص های رفتاری، باورها، ویژگی های شخصیتی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید