دانلود پایان نامه

3- روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
3-1:روش تحقیق و مراحل آن……………………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-1-1:روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
3-1-2:روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………..60
3-1-3: روش تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-2: متغیرها و شاخص های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-2-1: فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
3-2-2:فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-3-:ویژگیهای محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………61
3-3-1:وجه تسمیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-3-2: موقعیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………62
3-3-3: ویژگیهای اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
3-3-3-1 : تعداد و تراکم جمعیت………………………………………………………………………………………………………………………………….63
3-3-3-2 : گویش سیستانی………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
3-3-4: عوارض طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
3-3-4-1 : ارتفاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
3-3-4-2:رودخانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-3-4-3 : دریاچه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
3-3-5: زبان و مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
3-3-6 :اوضاع اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………67
3-3-7: آب و هوا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69
3-3-8: زمین شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-4: تکنیک های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

فصـل چهارم

4- یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
4-1:یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
4-1-1:مهمترین منابع چالش زای امنیتی –سیاسی ایران و افغانستان………………………………………………………………………………………..73
4-1-1-1:مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
4-1-1-2:پناهندگان افغانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
4-1-1-3: مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-1-1-4: تروریسم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
4-1-1-5: نیروهای خارجی در افغانستان………………………………………………………………………………………………………………………….78
4-1-1-6 : حقابه رودخانه هیرمند…………………………………………………………………………………………………………………………………..78
4-1-2: مهاجرت اتباع افغانی به ایران………………………………………………………………………………………………………………………………80
4-1-3: مهاجرت اتباع چهار کشور به ایران برای کار………………………………………………………………………………………………………….80
4-1-3-1: افزایش 82 درصدی مهاجرت اتباع بیگانه به ایران………………………………………………………………………………………………..81
4-1-3-2: تهران انتخاب اول خارجی ها برای سکونت و کار……………………………………………………………………………………………….82
4-1-3-3 : تحصیلات مهاجران………………………………………………………………………………………………………………………………………84
4-1-4: رابطه ایران و پاکستان………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
4-2- ابعاد داخلی ناامنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….86
4-2-1- انزوای جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..86
4-2-2- جنبش های قومی دسته جمعی بالقوه…………………………………………………………………………………………………………………..86
4-2-3- تنش های قومی – مذهبی و عوامل تاثیر گذار………………………………………………………………………………………………………87
4-3- عوامل خارجی ناامنی در مناطق جنوب شرق…………………………………………………………………………………………………………….88
4-3-1- حضور قدر تهای فرامنطقه ای…………………………………………………………………………………………………………………………….88
4-3-2- وجود گرو ههای تروریست……………………………………………………………………………………………………………………………….89
4-3-3- قاچاق مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

فصـل پنجم

5-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92
5-1 جمع بندی مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….93
5-2:یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………95
5-2-1: اثبات فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………96
5-2-2: اثبات فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
5-3:نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
5-4: توصیه ها و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….100
منابع


دیدگاهتان را بنویسید