مقاله با موضوع sh),، (s,، (m,

د پلیمر 6 160 280 320 PA-Ea 4 162 320 490 PA-Eb 2 181 290 495 PA-Ee بنابراین پلی‌آمیدهای حاوی گروههای نفتالن و اتصالات اتری، بعنوان گروههای مقاوم در ساختار پلیمرها، از خواص و ویژگیهای برجسته‌ای از جمله مقاومت گرمایی بالا و ‌حل پذیری عالی در حلالهای آلی برخوردارند. پژوهش ادامه مطلب…

مقاله با موضوع پلیمرها، پلیمرهای، پلیمر

ار داشت. همینطور بازده زغالی پلی‌آمیدها بین 42-40? بود که همه اینها نشانگر این است که گروههای CF3 در زنجیره پلیمرها منجر به افزایش مقاومت گرمایی پلی‌آمیدها شده اند. Tg(°C) Td(°C) T10(°C) Char yield% کد پلیمر In N2 In Air 219 330 349 330 40 4a 225 331 345 331 ادامه مطلب…

مقاله با موضوع زمان واکنش

ن می‌شود که زمان واکنش را تقریبا از 4 ساعت به 2 دقیقه کاهش می‌دهد. پلیمرهای تهیه شده توسط هر دو روش گرانروی های ذاتی قابل مقایسه با هم دارند . [32,34,33,5] همچنین ماکروویو برای توسعه بسپارش تراکمی دی اسیدها با دی ایزوسیانات های آروماتیک و آلیفاتیک و تهیه پلی‌آمیدهای ادامه مطلب…

مقاله با موضوع عدم تقارن

فراهم آوردن واسطه های کایرال برای سنتز نامتقارن، فازهای ساکن کایرال برای تفکیک انانتیومرها در تکنیک کروماتوگرافی، کریستال های کایرال در مواد فروالکتریک، وابزارهای نوری غیر خطی اشاره کرد [36-64-1] . لومینسانس یکی دیگر از ویژگی هایی است که در سنتز پلی‌آمیدها مورد توجه قرار گرفته است. پلی‌آمیدهای آروماتیک ساطع ادامه مطلب…

مقاله با موضوع عدم تقارن

بالایشان به عنوان پلیمرهای با عملکرد بالا مطرح می‌شوند که در تکنولوژی های پیشرفته می‌توانند جایگزین ترکیباتی مثل فلزات و سرامیک ها گردند6-70-9-62] [. جدیدترین، ساده ترین و معروف ترین پلی‌آمیدهای آروماتیک (آرامیدها) عبارتند از پلی پارافنیلن ترفتالامید (PPPT) و پلی متا فنیلن ایزوفتالامید (PMPI) که هر دوی آنها میتوانند ادامه مطلب…