No category

دانلود تحقیق در مورد مغناطیسی، میدان، دارای

است. 2-4-2-5 مواد فریمغناطیس فریمغناطیس شکل خاصی از پادفرومغناطیس است که در آن گشتاورهای مغناطیسی در جهت موازی و عکس یکدیگر قرار گرفته‌اند، اما با یکدیگر برابر نیستند و به صورت کامل یکدیگر را حذف بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

دانلود تحقیق در مورد مغناطیسی، آئروژل، میدان

ی برجسته‌ای مانند چگالی پایین و رسانایی گرمایی ناچیزی دارد [14]. در سال‌های اخیر، ساختن آئروژل به معنای رساندن الکل به فشار و دمای بخار شدنی و به طبع آن به‌دست‌آوردن نقطهی بحرانی است و بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

دانلود تحقیق در مورد حمل و نقل

ویژگی‌هایی که تحت تأثیر این کوچک شدن اندازه قرارمی‌گیرد تأثیرپذیری از نور و امواج الکترومغناطیسی است. با توجه به این موضوع اخیراً چسب‌هایی از نانوذرات تولید شده‌اند که کاربردهای مهمی در صنایع الکترونیکی دارند. نانولوله‌ها بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

منابع تحقیق درمورد ریپ، رپ، جریان

خم رودخانهها استفاده میشود و با توجه به ماهیت پیچیده جریان در خم رودخانه نمیتوان اطلاعات مربوط به کانالهای مستقیم را برای رودخانههای طبیعی بکار برد. بدلیل تشابه مکانیزم آبشکن و پایه پل، الگوی جریان بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل