دانلود پایان نامه

ف تحقیق
با توجه به توضیحات ارائه‌شده در قسمت شرح و بیان مسئله، اهداف پژوهش حاضر به شرح زیر است:
1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
2- تعیین تأثیر مدیریت سود بر خطای پیش‌بینی سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
3- تعیین تأثیر مدیریت سود در سال تغییر هیئت‌مدیره بر خطای پیش‌بینی سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
4- تعیین اثر سیاست‌های هیئت‌مدیره بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از هدف‌های اصلی حسابداری ارائه اطلاعاتی است که بتوان با استفاده از آن، رویدادهای تجاری آینده را پیش‌بینی کرد. از دیدگاه روش مبتنی بر پیش‌بینی، برای تدوین و ارائه یک تئوری حسابداری، باید روش‌های گوناگون حسابداری را از نظر توانایی آن‌ها جهت پیش‌بینی رویدادهای اقتصادی یا تجاری ارزیابی کرد.
این پژوهش به دنبال یافتن نقش هیئت‌مدیره و تغییر آن روی دقت پیش‌بینی سود است تا از این طریق بتواند به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری کمک کند. سرمایه‌گذاران همواره به دنبال کسب حداکثر سود هستند. یکی از مباحث مهمی که تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد سود پیش‌بینی‌شده توسط مدیریت است، زیرا این عامل اهمیت انکارناپذیری در افزایش ثروت آن‌ها دارد؛ لذا پژوهشگران مالی به دنبال متغیرهایی هستند تا از طریق آن‌ها بتوانند دقت سود پیش‌بینی‌شده توسط مدیریت را با درصد اطمینان بیشتری نسبت به متغیرها و نمونه‌های قبلی بیان کنند.
تا کنون مطالعات بسیاری در زمینه میزان دقت پیش‌بینی سود مدیریت صورت گرفته است. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که متغیرهایی مثل اندازه شرکت، عمر شرکت، ساختار سرمایه، میزان اطلاعات افشاشده، دوره پیش‌بینی، اهرم مالی و… بر دقت پیش‌بینی سود موثر است. این پژوهش به دنبال یافتن نقش هیئت‌مدیره و تغییر آن روی دقت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. تا کنون تحقیقی با این عنوان در ایران انجام نشده است. امید است با استفاده از نتایج این پژوهش سرمایه‌گذاران و تحلیل گران مالی بتوانند با انتخاب سهام برتر، سرمایه‌گذاری مطلوبی داشته باشند و حداکثر بازدهی مدنظر را کسب نمایند.
چارچوب نظری تحقیق
در سالهای اخیر نحوه گزارشگری و افشای اطلاعات حسابداری مؤثر بر تصمیمات استفاده‌کنندگان درون سازمانی و برون‌سازمانی مورد توجه محققین حسابداری قرار گرفته است. بسیاری از تحقیقات اخیر به بررسی توان پیشبینی اقلام حسابداری پرداخته است. استفادهکنندگان از صورتهای مالی توجه بیشتر و عمیقتری به قدرت پیشبینی اقلام مندرج در این صورتها داشتهاند. از نظر تحلیلگران مالی، اقلام صورتهای مالی با توجه به میزان توان پیشبینی در تصمیمگیری ارزش دارند.
در این پژوهش برای کشف مدیریت سود از مدل تعدیل‌شده جونز (دچو و همکاران،1995) استفاده شد. آن‌ها استدلال کردند که درآمدها عاری از آزادی عمل ودستکاری نیستند بنابراین پیشنهاد کردند که تغییرات درآمد را از طریق کسر تغییرات حساب‌های دریافتی تعیین کنند.
محاسبه کل اقلام تعهدی شرکت j در سال t از طریق زیر به دست می‌آید:
TAj,t=(∆CAj,t – ∆CL j,t – ∆CaSH j,t + ∆STDEBTj,t – DEPNj,t)
:TAj,t کل اقلام تعهدی بنگاه اقتصادی j در سال t.
: ∆CAj,t تغییرات در دارایی‌های جاری بنگاه اقتصادی j در سال t.
∆CLj,t: تغییرات در بدهی‌های جاری بنگاه اقتصادی j در سال t.
: Cashj,t∆ تغییرات در وجوه نقد بنگاه اقتصادی j در سال t.
STDEBTj,t ∆: تغییرات درحصه جاری بدهی‌های بلندمدت بنگاه اقتصادی j در سال t.
: DEPNj,t هزینه استهلاک سال جاری دارایی‌های ثابت بنا مشهود شرکت j
محاسبه α)آلفا)، ( β بتا) و (γ گاما) که از فرمول زیر به دست می‌آید:
TAj,t / Ajt-1= α (1/ Ajt-1) + β (∆REVit / Ajt-1) + γ (PPEjt / Ajt-1) + εjt
Ajt-1: کل دارایی شرکت j در سال قبل که مقادیر بر حسب آن استاندارد می‌شود.
: REVjt ∆ تغییرات در خالص درآمد (فروش ) شرکت j بین سال جاری و سال قبل
: PPEjt ارزش ناخالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت j در سال t
: εjt خطای مدل شرکت j در سال t
محاسبه اقلام تعهدی غیر اختیاری که از فرمول زیر به دست می‌آید و مقادیر α،β و γ به دست آمــــده از مرحله قبل (مرحله 2) در این فرمول جایگزین می‌شود:
NDACj,t = α (1 / Ajt-1) + β[(∆REVit – ∆ RECjt) / Ajt-1] + γ (PPEjt / Ajt-1)
NDAC jt : اقلام تعهدی غیر اختیاری
: RECj,t ∆ تغییرات در خالص حساب‌های دریافتی شرکت j بین سال‌های t و t-1
محاسبه اقلام تعهدی اختیاری که از فرمول زیر به دست می‌آید:
DACj,t = TAj,t – NDACj,t
DACj,t : اقلام تعهدی اختیاری
از دهه 90 تاکنون تحقیقات کاربردی بیشتری در مورد تأثیر متغیرهای حسابداری بر سودمندی اطلاعات حسابداری برای تحلیل گران مالی و سرمایه گذران انجام شده است.
جدول زیر (شماره (1 ـ 1)) برخی از تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته در خود جای داده و چارچوب نظری تحقیق را به اختصار بیان می‌کند.
سال
محقق / محققین
متغیر مورد مطالعه
یافتههای پژوهش
1983
کوپر و تیلور16
طول دوره پیشبینی و دقت پیشبینی سود
بین طول دوره پیشبینی و دقت پیش‌بینی سود رابطه منفی وجود دارد.
1992
کوک17
اندازه شرکت و دقت پیشبینی سود
بین اندازه شرکت و دقت پیشبینی سود رابطه مثبت معناداری وجو
د دارد.
2000
هارتنت و رامک18
اعتبار حسابرسی و خطای پیشبینی سود
بین اعتبار حسابرسی و خطای پیشبینی سود رابطه معنادار منفی وجود دارد.
2009
یانتی و فلورنس19
اندازه شرکت، طول دوره
پیشبینی، صنعت و خطای پیشبینی سود
خطای پیشبینی روی عملکرد کوتاه مدت سهام اثر میگذارد.

فرضیه‌های تحقیق
در سال تغییر هیئت‌مدیره، مدیریت سود کاهشی انجام می‌گیرد.
2- میزان مدیریت سود بر میزان خطای پیش‌بینی سود تأثیر دارد.
3- میزان خطای پیش‌بینی سود در سال انتصاب هیئت‌مدیره جدید کاهش می‌یابد.
تعریف تخصصی و عملیاتی واژگان و متغیرهای تحقیق
مدیریت سود20
دی جورج (1999) مدیریت سود را نوعی دست‌کاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم‌های خاص، مثل پیش‌بینی تحلیل گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش‌بینی سودهای آتی تعریف کرده است. در این پژوهش منظور از مدیریت سود، مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از طریق مدل تعدیل‌شده جونز (1995) محاسبه شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود تحقیق با موضوعافغانستان

دقت پیش‌بینی سود21
پیش‌بینی سود هر سهم در سرمایه‌گذاری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت این پیش‌بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش‌بینی سود از دقت بیشتری برخوردار است (مشایخ و شاهرخی، 1386: 65).
اقلام تعهدی اختیاری22
اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می‌تواند بر اساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری است، آن‌ها را کم یا زیاد کند و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد؛ مانند هزینه استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول؛ و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد (مونس خواه 1389، ص 8).
خطای پیش‌بینی سود23
عبارت است از تفاوت سود پیش‌بینی‌شده و سود واقعی هر سهم که بر اساس قیمت هر سهم تعدیل می‌شود (ویلسون و وو24، 2011: 325).

نوع صنعت
عبارت است از گروه صنعتی که شرکت با توجه فعالیتش در آن گروه طبقه‌بندی می‌شود. به بیان دیگر صنعت عبارت است از گروه شرکت‌هایی که محصولات آن‌ها جایگزین نزدیکی برای هم هستند.
اندازه شرکت
یکی از فاکتورهای درونی شرکت‌ها که بر ساختار مالی و سودآوری شرکت‌ها تأثیر دارد، اندازه شرکت می‌باشد (مران جوری،1385، ص 49).
حاکمیت شرکتی
توصیف نظام‌مند نقش‌ها و روابط بین سهامداران عمده، سهامداران جزء، سهامداران نهادی، مدیرعامل و هیئت مدیره است به منظور بهبود روابط بین آن‌ها، تحقق منافع کلیه گروهای ذینفع، نظارت بر عملکرد شرکت، کنترل مدیران و هدایت کسب و کارها از طریق روشن و شفاف ساختن قوانین و رویه‌های مناسب برای اتخاذ تصمیم (احمدوند،1385،10).
هیئت‌مدیره
اعضای این هیئت که از سوی صاحبان سهام شرکت تعیین می‌شوند ممکن است از میان دو گروه انتخاب شوند. نوع نخست شامل اشخاصی است که از داخل شرکت انتخاب می‌شوند و دسته دوم نمایندگانی که از بیرون شرکت انتخاب می‌شوند و مستقل از آن محسوب می‌شوند.
نقش هیئت‌مدیره، نظارت بر مدیران شرکت و اقدام در طرفداری از سهام‌داران است. در واقع هیئت‌مدیره سعی می‌کند تضمین کند که منافع سهام‌داران به درستی حفظ می‌شود.

اعضای هیئت‌مدیره را به سه بخش می‌توان تقسیم کرد
رئیس هیئت‌مدیره
این فرد رهبر شرکت و رئیس هیئت مدیره است و مسئولیت او هدایت مؤثر و مناسب هیئت است. معمولاً وظایف او عبارت‌اند از: حفظ ارتباط قوی با مدیرعامل و مدیران ارشد، تدوین استراتژی شرکت، نمایندگی مدیران و هیئت‌مدیره در برابر مردم و سهام‌داران و حفظ یکپارچگی شرکت. رئیس هیئت‌مدیره از بین اعضای هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود.
اعضای موظف هیئت‌مدیره
این افراد مسئول تصویب بودجه کلان شرکت که توسط مدیران ارشد تهیه‌شده، اجرا و نظارت بر استراتژی تجاری و تصویب پروژه‌های اصلی شرکت هستند. این دسته از اعضای هیئت‌مدیره به ایجاد چشم‌انداز از داخل شرکت برای دیگر اعضای هیئت‌مدیره کمک می‌کنند.
اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره
درحالی‌که این افراد در زمینه تعیین جهت استراتژی و سیاست شرکت مسئولیتی مشابه دسته اول اعضای هیئت‌مدیره دارند از این جهت متفاوت هستند که آن‌ها مستقیماً بخشی از تیم مدیریت نیستند. هدف از وجود آن‌ها در اختیار داشتن دیدگاه‌های غیرشرطی و مستقل درباره مسایل مطرح در هیئت مدیره است (خدا بخشی،٬١٣٨۵ص٢۶).
روش‌شناسی تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی بوده و در حوزه مطالعات پس رویدادی قرار دارد.
رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بر مینای روش داده‌های تابلویی با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت.
فرضیه شماره یک که اثر انتصاب هیئت‌مدیره جدید بر مدیریت سود سال جاری را بررسی می‌کند با استفاده از مدل شماره (1) آزمون می‌گردد. متغیر وابسته در این مدل اقلام تعهدی اختیاری است. متغیر مستقل تغییر هیئت‌مدیره و انتصاب هیئت‌مدیره جدید است و متغیرهای کنترلی شامل اندازه شرکت، رشد شرکت، شاخص بحران مالی، نس
بت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، زیان ده بودن شرکت، بازده دارایی‌های سال گذشته و جریان وجوه نقد عملیاتی است.
برای تأیید این فرضیه انتظار می رود در سطح معناداری مورد نظر ضریب متغیر تغییر هیئت‌مدیره (CEOAppt) منفی باشد، یعنی همزمان با انتصاب هیئت‌مدیره جدید مدیریت منفی سود انجام می‌گیرد. مدل مذکور به شرح رابطه (1) می‌باشد:

(1)
DA= α+ β_1 CEOAppt+β_2 GROWTH+β_3 SIZE+〖 β〗_4 ZSCORE+ β_5 BM+β_6 LOSS+β_7 LAGROA+ β_8 CFO+ €
که در رابطه (1):
DA: اقلام تعهدی اختیاری است. به استناد پژوهش‌های (اسدی و منتی منجق تپه، 1390؛ مدرس و افلاطونی، 1388؛ ولز، 2002؛ گادفری و همکاران، 2005؛ ویلسون و وانگ،2010)، در این پژوهش نیز اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص مدیریت سود در نظر گرفته شده است. به منظور تخمین اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل‌شده جونز بر مبنای عملکرد استفاده می‌شود (کوتاری و همکاران، 2005). در این روش ابتدا کل اقلام تعهدی به شرح رابطه (2) محاسبه می‌شود.
(2) TACC=NI-CFO


دیدگاهتان را بنویسید