دانلود پایان نامه

صورت زیر:
بین تغیر هیئت‌مدیره و مدیریت سود همبستگی معنی‌دار وجود ندارد. H 0 : ρ= 0
بین تغییر هیئت‌مدیره و مدیریت سود همبستگی معنی‌دار وجود دارد. H 1 : ρ≠ 0
بین خطای پیش‌بینی سود و مدیریت سود همبستگی معنی‌دار وجود ندارد. H 0 : ρ= 0
بین خطای پیش‌بینی سود و مدیریت سود همبستگی معنی‌دار وجود دارد. H 1 : ρ≠ 0
بین تغییر هیئت‌مدیره و خطای پیش‌بینی سود همبستگی معنی‌دار وجود ندارد. H 0 : ρ= 0
بین تغییر هیئت‌مدیره و خطای پیش‌بینی سود همبستگی معنی‌دار وجود دارد. H 1 : ρ≠ 0
ـ تعیین سطح زیر منحنی:
H 0 و H 1 که حسب مورد آزمون t یا z استفاده میگردد، که در این پژوهش با توجه به دو متغیر بودن فرضیه و نوع همبستگی آن از ضریب همبستگی پیرسون و نیز از آزمون t استیودنت در سطح اطمینان 95 درصد (سطح خطا 5 درصد) به منظور آزمون معنی‌دار بودن رابطه همبستگی بین دو متغیر استفاده شده است.
3 ـ به طور معمول دو نوع ریسک یا خطا وجود دارد:
خطای نوع اول (ریسک α ): که در این خطا ما به اشتباه فرض H0 رد میکنیم درحالی‌که بایستی فرضیهH پذیرفته میشود.
خطای نوع دوم (ریسکβ ) در این خطا نیز فرضیه H 1 غلط میباشد و بایستی رد شود، درحالی‌که به اشتباه پذیرفته میشود. جدول این آزمون به صورت زیر میباشد:

5 ـ تصمیمگیری
اگر t محاسبه‌شده در ناحیه H 1 دنباله سمت راست یا چپ قرار گیرد نظر به برگزیدن 5% = a با اطمینان 95% میتوان پذیرفت که بین دو متغیر x و y ارتباط معنیدار و در صورتی که در ناحیه H 0 قرار گیرد میتوان گفت که رابطه معنیداری بین x و y وجود ندارد. (آذر و مؤمنی، 1385، ص 209 ـ 201) .
10-3- نرم‌افزارهای تجزیه و تحلیل
همان طوری که قبلاً اشاره شد اطلاعات مورد نیاز پس از گردآوری ، در صفحه گسترده نرم‌افزار Excel جمع‌بندی و به منظور و تحلیل نهایی آماده گردید، سپس به کمک نرم‌افزارSPSS نسخه19تجزیه و تحلیل نهایی مورد نیاز انجام شد.
11-3. خلاصه فصل سوم
در این فصل روش‌شناسی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات تجربی است و با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی برای آزمون فرضیات استفاده شده است در دسته تحقیقات پس رویدادی قرار می‌گیرد. سؤالات این تحقیق:
1. آیا سال تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود اثری دارد؟
2. آیا میزان مدیریت سود بر خطای پیش‌بینی سود اثری دارد؟
3. آیا خطای پیش‌بینی سود با سال انتصاب هیئت‌مدیره در ارتباط است؟
و برای پاسخ‌گویی به این سؤالات سه فرضیه تدوین شده است. جهت رد یا تأیید فرضیه از آزمون (t) بهره گرفته شده است. جهت بررسی معناداری مدل رگرسیون از آزمون (F)، برای تبیین میزان تغییرات متغیر وابسته که از متغیرهای توضیحی ناشی می‌شود، ضریب تعیین تعدیل‌شده مورد استفاده قرار گرفته است. از آزمون دوربین واتسن برای بررسی وجود یا عدم وجود خود همبستگی بین جزء خطاها در مدل های رگرسیونی استفاده شده است. اهمیت آزمون دوربین واتسن در این است که اگر چه مدل در آزمون t وF هر دو مورد قبول باشند ولی به واسطه وجود خود همبستگی بین جزء خطاها نمی‌توان به نتایج تحقیق اطمینان کامل داشت. برازش مدل های رگرسیونی با استفاده از نرم‌افزار SPSS 19 انجام یافته است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود تحقیق با موضوعکانون توجه، دوران مدرن

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها


دیدگاهتان را بنویسید