دانلود پایان نامه

منابع اقتصادی- اجتماعی…………………………………………………………
…………………..۵۴
٣-٣-٣-١- محیط زیست اقتصادی- اجتماعی منطقه………………………………………………..
………………۵۴
٣-٣-٣-٢- تأسیسات و تسهیلات زیربنایی و روبنایی……………………………………………….
…………….. ۵۵
٣-٣-٣-٣- درآمد………………………………………………………………………………………………………..
………….۵٧
٣-٣-٣-۴- تراکم فیزیولوﮊیک جمعیت……………………………………………………………………………………
۵٧
٣-۴- بررسی میزان تقاضای تفرجگاهی و عرضه امکانات موجود در تفرجگاه ها……………………..
٧۵
فصل چهارم- نتایج

۴-١- تجزیه و تحلیل و جمع بندی منابع اکولوﮊیک و……………………………………………………………
۶٠
۴-١-١- منابع اکولوﮊیک………………………………………………………………………………………………………..
۶٠
۴-١-١-١- شکل زمین……………………………………………………………………………………………………………
۶٠
۴-١-١-٢- شیب…………………………………………………………………………………………………………………….
۶١
۴-١-١-٣- جهت……………………………………………………………………………………………………………………
۶١
۴-١-١-۴- نقشه خاک شناسی…………………………………………………………………………………………………
۶٢
۴-١-١-۵- نقشه سنگ شناسی………………………………………………………………………………………………..
۶٣
۴-١-١-۶- پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………………….
۶٣
۴-١-١-٧- نقشه ارزش حفاظتی گونه های گیاهی…………………………………………………………………..
۶۴
۴-١-١-٨- زیستگاه های حیات وحش عمده………………………………………………………………………….
۶۴
۴-١-١-٩- ارزش گونه های جانوری……………………………………………………………………………………..
۶۵
۴-١-١-١٠- مناطق تحت حفاظت…………………………………………………………………………………………..
۶۵
۴-١-١-١١- اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………..
۶۵
۴-١-١-١٢- درجه حرارت…………………………………………………………………………………………………….
۶۶
۴-١-١-١٣- رطوبت نسبی ……………………………………………………………………………………………………
۶۶
۴-١-١-١۴- سرعت متوسط باد و تعداد روز های آفتابی…………………………………………………………
۶٧
۴-١-٢- منابع اقتصادی- اجتماعی………………………………………………………………………………………….
۶٨
۴-١-٢-١- شیوه طبقه بندی و امتیاز دهی تناسب پارامتر های اقتصادی- اجتماعی…………………..۶٨ ۴-١-٢-١-١- طبقه بندی تسهیلات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی………………………………………..۶٨ ۴-١-٢-١-٢- طبقه بندی درآمد شهرستان ها…………………………………………………………………………..٧٢ ۴-١-٢-١-٣- طبقه بندی شهرستان ها از لحاظ تراکم فیزیولوﮊیک…………………………………………٧٢

فهرست مطالب صفحه

۴-١-٢-٢- شیوه وزن دهی پارامتر های اقتصادی- اجتماعی……………………………………………
………. ٧٣
۴-٢- ارزیابی توان………………………………………………………………………………………………………
………….٧۴
۴-٢-١- ارائه مدل………………………………………………………………………………………………………………….
٧۴
۴-٢-١-١- مدل اکولوﮊیکی اکوتوریسم متمرکز برای محدوده مطالعات…………………………………..
۴٧
۴-٢-١-٢- مدل اکولوﮊیکی اکوتوریسم گسترده برای محدوده مطالعاتی………………………………….
۶٧
۴-٢-٢- ارزیابی توان اکولوﮊیکی……………………………………………………………………………………………
٧٧
۴-٢-٣- ارزیابی و اولویت بندی واحد ها از لحاظ عوامل اقتصادی- اجتماعی…………………………
٨٧
۴-٢-۴- تفسیر نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه در تفرجگاه ها………………………………………………
٧٩
۴-٢-۴-١-تفسیر نتایج پرسشنامه در مجتمع تفریحی گل سرخ چابکسر…………………………………..
٩٧
۴-٢-۴-٢- تفسیر نتایج پرسشنامه در مجتمع تفریحی ساحل رودسر………………………………………..
١٨
۴-٢-۴-٣- تفسیر نتایج حاصل از پرسشنامه در مجتمع تفریحی ساحل چمخاله……………………….
٨٢
۴-٢-۴-۴- تفسیر نتایج حاصل از پرسشنامه در استخر لاهیجان……………………………………………….
٨٣
۴-٢-۴-۵- تفسیر نتایج حاصل از پرسشنامه در مجتمع تفریحی ساحلی کیاشهر……………………….
٨۴
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

۵-١- بحث روی یافته ها و نتیجه گیری………………………………………………………………………………..
٨٧
۵-٢- مقایسه یافته ها با فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………
٩٢
۵-٣- مقایسه یافته ها با کارهای دیگران…………………………………………………………………………………
٩٣
۵-۴- پیشنهاد ها……………………………………………………………………………………………………………………
٩۵
منابع مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………………
٩۶
ضمیمه

آلبوم نقشه ها

فهرست جداول:
صفحه

جدول شماره ٣-١: موقعیت و پراکنش ایستگاه های هواشناسی در محدوده مطالعاتی و اطراف آن
…….٣٨
جدول شماره ٣-٢: بارندگی متوسط ماهانه ایستگاه های انتخابی در داخل و خارج محدوده……………..

٣٩
جدول شماره ٣-٣: دمای متوسط ماهانه
برخی ایستگاه های هواشناسی در طول دوره آماری…………….

۴١
جدول شماره ٣-۴: میانگین تعداد روز های یخبندان…………………………………………………………………….

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق دربارهقلام تعهدی، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری

۴٣
جدول شماره ٣-۵: سرعت متوسط باد در ایستگاه سینوپتیک لاهیجان…………………………………………….

۴٣
جدول شماره ٣-۶: حداکثر متغیر های کیفی در ایستگاه های انتخابی معرف کیفیت …………………………

۴۵
جدول شماره ٣-٧: میانگین پارامتر های فیزیکی و شیمیایی آب های زیرزمینی ……………………………….

۴۶
جدول شماره ٣-٨: دبی متوسط ماهانه و سالانه ایستگاه های هیدرومتری ………………………………………

۴٧
جدول شماره ٣-٩: تغییرات جمعیت شهرستان های مورد مطالعه…………………………………………………..

۵۵
جدول شماره ۴-١: طبقات ارتفاع از سطح دریا……………………………………………………………………………

۶٠
جدول شماره ۴-٢: طبقات درصد شیب………………………………………………………………………………………

۶١
جدول شماره ۴-٣: طبقات جهت جغرافیایی………………………………………………………………………………..

۶١
جدول شماره ۴-۴: طبقات بافت خاک………………………………………………………………………………………..

۶٢
جدول شماره ۴-۵: طبقات عمق خاک………………………………………………………………………………………..

۶٢
جدول شماره ۴-۶: طبقات زهکشی خاک……………………………………………………………………………………

۶٢
جدول شماره ۴-٧: طبقات فرسایش خاک…………………………………………………………………………………..

۶٢
جدول شماره ۴-٨: طبقات سنگ……………………………………………………………………………………………….

۶٣
جدول شماره ۴-٩: طبقات نقشه پوشش گیاهی……………………………………………………………………………

۶۴
جدول شماره ۴-١٠: طبقات ارزش حفاظتی گونه های گیاهی……………………………………………………….

۶۴
جدول شماره ۴-١١: طبقات نقشه ارزش گونه های جانوری…………………………………………………………

۶۵
جدول شماره ۴-١٢: طبقات نقشه مناطق تحت حفاظت………………………………………………………………..

۶۵
جدول شماره ۴-١٣: طبقات اقلیم محدوده مطالعاتی به روش دومارتن اصلاح شده………………………….

۶۵
جدول شماره ۴-١۴: مقادیر دمای متوسط ماهانه مربوط به فصول بهار و تابستان …………………………….

۶۶
جدول شماره ۴-١۵: طبقات نقشه توزیع دمای متوسط ماهانه………………………………………………………..

۶۶
جدول شماره ۴-١۶: مقادیر درصد رطوبت نسبی متوسط ماهانه مربوط به فصول بهار و تابستان………..
۶٧
جدول شماره ۴-١٧: طبقات نقشه توزیع رطوبت نسبی متوسط ماهانه…………………………………………….

۶٧
جدول شماره ۴-١٨: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از آب………………….

۶٩
جدول شماره ۴-١٩: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از برق…………………

۶٩
جدول شماره ۴-٢٠: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از تلفن………………..

۶٩

فهرست جداول

جدول شماره ۴-٢١: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از گاز………………….
٧٠
جدول شماره ۴-٢٢: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد سرانه واحد های اقامتی…………..
٧٠
جدول شماره ۴-٢٣: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد وضعیت مرکز بهداشت…………………………………
٧٠
جدول شماره ۴-٢۴: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد وضعیت خانه بهداشت…………………………………
٧١
جدول شماره ۴-٢۵: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد سرانه واحد های پستی…………………………………
٧١
جدول شماره ۴-٢۶: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد تراکم جاده آسفالته در واح


دیدگاهتان را بنویسید