دانلود پایان نامه

نـرم افـزار Idrisi استفاده گردید. مقادیر دمای متوسط پلی گن های( ایستگاه های) مورد نظر (جدول شـماره ۴-١۴) با طبقات دمایی جدول ۴-١۵ مورد مقایسه قرار گرفتند (نقشه شماره ١٧).

جدول شماره ۴-١۴: مقادیر دمای متوسط ماهانه مربوط به فصول بهار و تابستان (بر حسب ( ˚c

ایستگاه ها دمای متوسط

آستانه ١٣/٢١ دستک ۵/٢٠ درازلات ١/٢٠ لاهیجان ۶/٢٠ فخرآباد ٢۶/٢١

جدول شماره ۴-١۵: طبقات نقشه توزیع دمای متوسط ماهانه طبقات دمای متوسط ماهانه (ºс)

١ ١٨-

٢ ٢١- ١٨

٣ ٢۴- ٢١

۴ ٣٠- ٢۴

۵ ٣٠+

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود مقاله با موضوعرطوبت نسبی، ارزیابی توان، اکوتوریسم

دیدگاهتان را بنویسید