دانلود پایان نامه

عوامل حیاتی موفقیت تیم

پیتــرز و کاپنز[1]  استدلال کرده اند که تیم ها می توانند به شرط تأمین نیازهای عمده خود، موفق باشند. مهمترین این عوامل حیاتی جهت موفقیت عبارتنداز :

1 – تشویق و پایداری 2 – تغییر فرهنگ 3 – آموزش 4 – حمایت خارجی.

همچنین بیرلین و همکاران[2] موفقیت یا شکست تیم ها را وابسته به متغیرهای زمینه ای (وضعی) می دانند. به زعم آنها، این زمینه شامل شبکه ای از سیستم های حمایتی است که تیم را احاطه کرده اند.

این سیستم های حمایتی عبارتند از:

  1. حمایت و تعهد مدیریت ارشد از مفهوم کار تیمی؛
  2. حمایت مدیران میانـی و سرپرستان مستقیم تیم ها؛
  3. تعیین اهداف و اولویت های تیمی؛
  4. طراحی نظام ارزیابی عملکرد (تعیین روشهای سنجش افراد و تیم ها)؛
  5. طراحی نظام آموزشی؛
  6. طراحی نظام پاداش (پرداخت مبتنی بر عملکرد)؛
  7. نظام یکپارچه سازی (ابزارها و روشهایی که به هماهنگی میان اعضا و تیم ها و نیز میان خود تیم ها می پردازد)؛
  8. ساختار سازمانی(مهدیزاده،14:1390).

ریچاردسون[3]  که در پنج کابینه ریاست جمهوری آمریکا عضویت داشته است، علل کارایی و موفقیـت تیم ها را در عوامل زیر می داند:

1-شفافیت اهداف تیم و نحوه انتقال آن به سایر افراد: اولین و مهمترین مشخصه یک هدف ، شفافیت است. شفافیت تاکید بر داشتن هدف عملیاتی معینی است که باید در بالاترین قطعیت ممکن بیان شود.

2- قدردانی از اعضای تیم: به این معنی که سازمان نه تنها باید نقش آنها را مشخص سازد بلکه در جایی که خوب عمل می کنند از خدمات فنی آنها نیز باید قدردانی شود.

3 – همسوسازی عملیات با موارد 1و2: علاوه بر شفاف سازی اهداف و قدردانی از افراد، القا احساس اهمیت و ارزش کار انجام شده توسط افراد است. اگر افراد نسبت به انجام امور احساس خوبی نداشته باشند نمی توان انتظار موفقیت را داشت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مفهوم جامع سرطان سینه

4- نظام تشویق و تنبیه: نظام تشویق و تنبیه سازمان به جای اینکه فعالیتهای رقابتی را ترویج کند، باید مشوق تلاش های جمعی باشد. ارتقای مقام، افزایش حقوق و سایر اقدامات تشویقی باید برمبنای کارآمدی کارکنان به عنوان عضو تیم صورت گیرد.

5 – وجود صداقت و اعتماد بین اعضای تیم: فقدان اعتماد، تمرکز ذهنی و انرژی تیم را به سمت دیگری خارج از اهداف عملکردی منحرف و معطوف می سازد. تیم حالت سیاسی به خود گرفته و ارتباطات به صورت حفاظت شده درآمده و صدمه می بیند. از این رو، تسهیم دانش و بینش که مهمترین مزیت تیم هاست اهمیت خود را از دست می دهد

6-ساختار نتیجه مدار: عامل کلیدی و موثر دیگر در موفقیت و کارایی تیم ها، ساختار خود تیم است. اهمیت ساختار در بودن یا نبودن نیست. بلکه اهمیت آن در داشتن چارچوب مناسب برای نیل به اهداف عملکردی است(کوهن وبایلی،2013).

[1]-Pirerz & Kapnez

[2]-Berlin & etal

[3]– Richardson