دانلود پایان نامه

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

سرمایه نقش مهمی در افزایش رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌نماید، زیرا این توانایی را دارد که در ترکیب بهینه با نیروی کار و فناوری بخش تولید را به حرکت درآورده با رونق تجارت زمینه‌های بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی را فراهم آورد. فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار شدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی شناخته شده و علاوه بر آن که بیکاری گسترده‌ای را به دنبال دارد، موجب عقب‌ماندگی سطح تولید ملی شده و نهایتاً به فقر اقتصادی می‌انجامد. کشور ایران در دو قرن اخیر از کمبود سرمایه‌گذاری و تولید رنج برده است و این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که یکی از اهداف اولویت دار برنامه‌های پنج ساله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور که اثر مستقیم بر سایر بخش‌های دیگر اقتصادی دارد رشد حجم سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط بخش خصوصی می‌باشد که عدم‌دستیابی به آن هدف، اشتغال، صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد سرانه ملی و کاهش تورم و به تبع آن تقویت پول ملی برای بالابردن قدرت خرید مردم و ایجاد رفاه ملی را با شکست روبرو می‌سازد.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده، اﻣﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از،” ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺼﺮف ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ در آﯾﻨﺪه”. ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮد را در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، و ﺑﺨﺸﯽ از آن را در ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، در واﻗﻊ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺳﻬﺎم ﯾﺎ دﯾﮕﺮ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ، در ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺼﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ( ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻘﺪی و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ وام ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد) ﺑﻪ ﺟﺎی اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ (ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺪی ﺑﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ودﯾﻌﻪ اﺟﺎره ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد و واﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد) را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮد.  ﭼﻮن، ﻋﻤﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ، ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ، اﺟﺎره ﮐﺮدن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف زﻣﺎن ﺣﺎل، و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ دادوﺳﺘﺪ وﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دادوﺳﺘﺪ اﺳﺖ(منبع سایت بورس اوراق بهاردار).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   استراتژی فراگیری فردی و فراگیری سازمانی

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روﺷﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ارزش ﭘﻮل و ﮐﺴﺐ ﻋﺎﯾﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، دو وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری؛ زﻣﺎن و رﯾﺴﮏ اﺳﺖ. از دﺳﺖ دادن ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺒﻠﻎ آن ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ. اﻣﺎ، ﭘﺎداش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﺒﻠﻎ آن اﻏﻠﺐ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺮﯾﺪ اﻗﻼم داراﯾﯽ و ﯾﺎ اوراق ﺑﻬﺎداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.