دانلود پایان نامه

کاهش یافته/غلظت” مقدار گرانروی درونی برای هر پلیمر به صورت جداگانه اندازه گیری شد.
2-7- سایر آنالیزها:
تعیین میزان بلورینگی یا بیشکل بودن ماکرومولکولها، تعیین مقادیر Tg و Td در درصدهای مختلف افت وزنی و بررسی مورفولوژی پلی‌(آمید-اتر)ها (SEM)از جمله آنالیزهایی بودند که با روشهای دستگاهی مورد مطالعه قرار گرفتند که در فصل بعد نتایج بدست آمده، به صورت مفصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
1-3- سنتز مونومر
-1-1-3 سنتز5،1- بیس( 2- نیترو- 4- تری فلوئورومتیل فنوکسی) نفتالن (BNFPN)
سنتز BNFPN با استفاده از 5،1- نفتالن‌دی‌ال و 4- کلرو-3- نیتروتری فلوئورو متیل بنزن به عنوان ماده اولیه و در حضور پتاسیم کربنات بدون آب و حلال DMF و بر اساس واکنش جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکی ( خروج کلر و تشکیل پیوند اکسیژن- کربن حلقه آروماتیکی) صورت گرفت[88,89]. واکنش در دمای°C 115-120 به مدت 18 ساعت تحت تقطیر برگشتی قرار گرفت. تغییر رنگ مخلوط واکنش از بنفش تیره به قهوه ای روشن نشانگر انجام واکنش و تشکیل دی نیترو مورد نظر بود. مخلوط واکنش بعد از سرد شدن به منظور استخراج در مخلوط آب و متانول ریخته شد و رسوب بدست آمده، توسط پمپ خلاء و قیف بوخنر صاف و جمع آوری شد و بعد از خشک شدن، عمل تبلور مجدد با استفاده از آب و DMF انجام گرفت و در نهایت رسوب زرد رنگ 5،1- بیس( 2- نیترو- 4- تری فلوئورومتیل فنوکسی) نفتالن بدست آمد.
در شکل 3-1 واکنش تشکیل دی نیترو مورد نظر نشان داده شده است.
شکل 3-1 واکنش تهیه BNFPN
در شکل 3-2 تصویر BNFPN سنتز شده در آزمایشگاه، که زردرنگ میباشد، نشان داده شده است.
مطالعه و بررسی طیف هایFT-IR ، 1H-NMR و 13C-NMR تهیه شده، تاییدکننده تشکیل محصول مورد نظر بود
شکل 3-2 BNFPN تهیه شده در آزمایشگاه
طیف FT-IR مربوط به دی نیتروی سنتز شده در شکل 3-3 نشان داده شده است. شاخص ترین پیک های این طیف مربوط به گروههای اتری، گروه NO2 و گروههای CF3 می باشد. مهمترین پیک ها مربوط به C-O کششی بوده که در cm-11267 ظاهر و تایید کننده وجود اتصالات اتری بود. پیک شاخص دیگر که در ناحیه 1136 cm-1ظاهر شده بود مربوط به C-F و پیک های ظاهر شده در ناحیه1324 cm-1 و1541 دلیل وجود گروههای NO2 و مربوط به ارتعاش کششی متقارن و نامتقارن آن در ترکیب مورد نظر بود.
شکل 3-3 طیف FT-IR 5،1- بیس( 2- نیترو- 4- تری فلوئورومتیل فنوکسی) نفتالن
طیف 1H-NMR مونومر BNFPN نیز در شکل 3-4 نشان داده شده است. در این طیف تعداد پیک ها نشاندهنده تعداد هیدروژن های موجود در ترکیب می باشد. هیدروژن های e به علت قرار گرفتن در وضعیت اورتو نسبت به CF3 و هیدروژن های f نیز به علت داشتن موقعیت اورتو نسبت به هر دو گروه نیترو و CF3 در ناحیه بالای ppm 8 ظاهر شده اند. در واقع حضور گروههای الکترون کشنده مثل فلوئور باعث بیشتر شدن تغییر مکان شیمیایی این پروتون ها شده است.
شکل 3-4 طیف 1H-NMR 5،1- بیس (2- نیترو-4- تری فلوئورومتیلفنوکسی) نفتالن
علاوه بر این مساحت زیر هر دسته پیک، شکافتگی ها و مقدار جابجایی شیمیایی، ساختار ترکیب مورد نظر را تایید می کنند.
طیف های 13C-NMR گرفته شده از این ترکیب نیز تایید کننده اطلاعات بدست آمده از طیف های دیگر می باشد(شکل 3-5). دوازده پیک موجود در طیف نشان دهنده حضور دوازده نوع کربن در ساختار ترکیب و شاهدی برای اثبات درستی محصول تشکیل شده بود. حضور چهار پیکی که در طیف با ستاره نشان داده شده است، به شکافتگی کربن گروه تریفلوئورومتیل توسط فلوئور اشاره دارد.
شکل 3-5 طیف 13C-NMR1، 5- بیس (2- نیترو-4- تری فلوئورومتیلفنوکسی) نفتالن
3-1-2- سنتز 5،1- بیس(2- آمینو-4- تری فلوئورومتیلفنوکسی) نفتالن (BAFPN)
سنتز مونومر دی‌آمین، از طریق احیای BNFPNبه کمک هیدرازین مونوهیدرات و استفاده از کاتالیزور کربن فعال شده با پالادیم صورت گرفت به این شکل که BNFPN به همراه اتانول وپالادیم کربن فعال شده در یک بالن دو دهانه ریخته شد و در دمای °C 80 تحت رفلاکس با گاز نیتروژن قرار گرفت[69-70].
بعد از شروع رفلاکس مخلوط رقیق شده ی هیدرازین مونو هیدرات با اتانول به صورت قطره قطره و طی مدت 30 دقیقه به مخلوط واکنش اضافه شد. با شروع کاهش به تدریج رنگ محتویات بالن از قهوه ای روشن به سیاه تغییر پیدا کرد. در مرحلهی نخست احیای ترکیبات نیتروبنزنی، ابتدا نیتروزوبنزنها تولید میشوند که البته جداسازی آنها تقریبا امکانپذیر نمیباشد. در این مرحله به محض اینکه نیتروزوبنزنها تشکیل میشوند بلافاصله به فنیل هیدروکسیلآمینهای خود که قابل جداسازی نیز میباشند تبدیل میشوند. این مسیر مخصوصا برای نیتروبنزنهای استخلافدار مشاهده میشود. در ادامه فنیلهیدروکسیلآمین واسطه با تحمل احیای بیشتر به ترکیب آنیلینی خود میانجامد[71]. در شکل 3-6 واکنش احیای دی نیترو نشان داده شده است.
شکل 3-6 واکنش تهیه BAFPN
همچنین تصویر نشان داده شده در شکل 3-7 مونومر سنتز شده در آزمایشگاه می باشد که به صورت کریستالهای زرد رنگ دیده می شود.
شکل 3-7 BAFPNتهیه شده در آزمایشگاه
بررسی طیف های FT-IR، 1H-NMR و 13C-NMR گرفته شده از محصول سنتز شده تایید کننده‌ی تشکیل مونومر BAFPN بود. در طیف های مادون قرمز، نوارهای N-H کششی مربوط به آمین ها، به طور کل در حدود cm-1 3300-3500 ظاهر می شوند که آمین های نوع اول دو نوار و آمین های نوع دوم یک نوار در این ناحیه دارند. در بررسی طیف های مادون قرمز مونومر BAFPN، پیک های ظاهر شده در ناحیهCm-1 3368 تا 3053 تایید کننده وجود گروه NH2 در ساختار ترکیب بود. همچنین حذف پیک های مربوط به گروههای NO2 در طیف گواه دیگری بر تشکیل محصول بود(شکل 3-8).
شکل 3-8 طیف FT-IR 5،1- بیس(2- آمینو-4- تری فلوئورومتیلفنوکسی) نفتالن
مطابق با شکل 3-9 در طیف 1H-NMR، علامتهای ظاهر شده به انواع هیدروژنها در ساختار مونومر نسبت داده شدهاند. از مقایسهی طیفهای دو ترکیب BNFPN و BAFPN با یکدیگر آنچه که در ابتدا به چشم میآید این است که پیک بالای ppm 8 مربوط به هیدروژن f، به مقادیر کمتر جابجایی شیمیایی انتقال یافته است که علت این امر را میتوان به تبدیلشدن گروه نیترو به گروه آمین نسبت داد. در این طیف نیز تعداد دسته پیکها، شکافتگیها، مقدار جابجایی شیمیایی و مساحت زیر هر دسته پیک با ساختار ترکیب مورد نظر هماهنگی کامل دارد.
شکل 3-9 طیف 1H-NMR 5،1- بیس(2- آمینو-4- تری فلوئورومتیلفنوکسی) نفتالن

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید