دانلود پایان نامه

بررسی کردند. نتایج این تحقیق با استفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع، بیانگر آن است که سطوح بالاتر از معمول SCM، می‌توانند منجر به کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی شوند. همچنین مزیت رقابتی می‌تواند تأثیری مثبت و مستقیم بر عملکرد سازمانی داشته باشد.
“وو” و دیگران، با استفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع نشان داده‌اند که قابلیت‌های زنجیره تأمین با به‌کارگیری فناوری اطلاعات، باعث تمایز شرکت نسبت به رقبا شده و غیر قابل تقلید برای آنهاست. در این مقاله، تأثیر پیشرفت IT و همراستایی آن برقابلیت‌های زنجیره تأمین و عملکرد بازاریابی و مالی، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های آنها دیدگاهی جدید در ارزیابی سرمایه گذاری IT در فرایند زنجیره تأمین فراهم کرده است. آنها نقش قابلیت‌های زنجیره تأمین را به‌عنوان متغیری تعدیل کننده بین پیشرفت ITو عملکرد سازمانی بررسی کرده است. آنها معتقدند که قابلیت‌های زنجیره تأمین می‌توانند منابع مرتبط با IT را به سطحی بالاتر از ارزش، انتقال دهند.
2-8-2 مروری بر کار های انجام شده داخل ایران
محقر، لوکس، حسینی و منشی ( 1387)، این مقاله برای خواننده دیدگاهی از اهمیت استراتژیک آن فراهم می کند. مقاله هم چنین تشریح می کند که فناوری ها در کسب وکار چگونه می تواند تکنولوژی موثری در صنایعی نظیر بانکداری برای انجام دادن موضوعات حساسی مثل بازرسی و کشف تقلب باشد. مسلما اطلاعات برای داشتن این بینش نقشی حساس بازی کرده و می تواند به تنهایی مفید واقع شود مشروط بر آن که راهنمایی کننده، متمرکز، بهنگام و به سادگی قابل دسترس بوده و هر دو جنبه کلان و خرد شرکت را نشان دهد. به خاطر پیشرفت فناوری اطلاعات، تکنولوژی های هنرگونه نظیر هوشمندی کسب وکار توسعه داده شده اند تا برای ما ترکیب فوق را آماده کنند.
تهوری(1385) ، نیز در مقالهای با عنوان “لزوم بازنگری در برنامههای آموزش کتابداری و اطلاعرسانی با توجه به نیازهای مهارتی جدید کتابداران و اطلاعرسانان” بازنگریهایی را هم که در بعضی گروههای آموزشی این رشته انجام شده، بیان می دارد و برنامه آموزشی بازنگریشده دانشگاههای تهران، مشهد و الزهرا را ضمیمه مقاله خود کرده است.
هاشم نژاد (1387)، هر سازمانی، اعم از شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های دولتی، یاکسب و کارهای کوچک می‌خواهند خواسته‌های مشتریان و سهامداران گوناگون را براورده سازند. بنابراین، نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تأمین کنندگانی از سازمان‌های دیگر هستند و عملکرد یک سازمان به وسیله فعالیت‌های سایر سازمان‌هایی که تشکیل زنجیره تأمین می‌دهند، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. نقش تسهیم اطلاعات در دستیابی به رقابت پذیری، موضوعی است که طی سال‌های اخیر در سطوح مختلف اعم از شرکت، کسب و کار و زنجیره تأمین مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. کارایی و اثربخشی هر سازمانی، حاصل عملکرد مدیریت و ساختار زنجیره تأمین آن سازمان است. رمز بقای سازمان‌های امروزی در درک و شناخت نیاز مشتریان و پاسخگویی سریع به این نیازها نهفته است. زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیت‌های مرتبط با جریان و مبادله کالاها و خدمات، ازمرحله ماده خام تا مرحله محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است. این نقل و انتقالات علاوه بر جریان مواد، شامل جریان اطلاعات و مالی نیز می‌شود. نمودار یک نمایشی کلی از یک زنجیره تأمین را نشان می‌دهد.
شبکه فناوری اطلاعات ایران، در مقاله ای با نام “ارزیابی عملکرد برای پروژه ها و امور فن آوری اطلاعات در سازمانها”بیشتر سازمان‌ ها با توجه به خصوصیات و ویژگی‌های کسب وکار خود نگاه خاصی در مورد اجزا و فرایندهای مدیریت عملکرد دارند. روشهای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، مدیریت عملکرد را فرایندی برای “آنچه که سازمان باید بدان دست یابد” و “چگونگی دست یافتن به آن” به همراه ادراکی واحد و زبانی مشترک می دانند. مدیریت عملکرد از طریق بهبود مستمر عملکرد افراد و فرایندها به همراه تمرکز بر نقاط ضعف و قابل بهبود به موفقیت سازمان در تحقق اهداف راهبردی و افزایش اثربخشی فرایندهای کاری کمک می‌کند. ارزیابی عملکرد اقدامی به منظور سنجش، اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی یک دوره معین است. ارزیابی عملکرد از نگاه سازمانی مترادف با بهبود اثربخشی افراد و فرایندهای کسب وکار سازمان است. در واقع ارزیابی عملکرد در نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص های کارایی بیان می گردد. به عبارت ساده، نسبت ورودی به خروجی را کارایی می گویند لذا سیستم ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش و اندازه گیری قرار می دهد. نهایت امر باید گفت سیستم ارزیابی عملکرد فرایند سنجش، اندازه گیری، مقایسه وضع موجود با وضع مورد نظر و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در حوزه تحت پوشش با شاخص های تعیین شده در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر است.
احسانی فرد(1385) ، بسیاری از دغدغه های عملکردی در نظام شهری در حوزه شهرداری ها و مناطق تحت امر شهرداری مرکز تبلور پیدا می کند. اصلاح جامعه شهری و ارتقاء عملکرد و مدیریت آن در شهرداری ها و مناطق آن بدون پرداختن به این مجموعه و نقش و جایگاه آن و بهبود و ارتقاء عملکرد آن مقدور نخواهد بود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که مدل ارزیابی متوازن “BSC” و تعالی سازمانی “Efqm” در صورت تلفیق می توانند چارچوب مناسبی را برای ارزیابی عملکرد خصوصا در نظام های شهری و عملکرد مناطق شهرداری ها فراهم آورد؛ زیرا این دو مدل، صرف نظر از شباهت های مهمی که با هم دارند، دارای منشاءهای متفاوتی هستند و می توانند هم پوشانی مناسبی را ایجاد نمایند.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1 مقدمه
یکی از مراحل اساسی واصلی هر تحقیق گرد آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق است که گاه روش تحقیق نامیده می شود. مرحله گردآوری اطلاعات آغاز فرایندی است که طی آن محقق یافته های میدانی وکتابخانه ای خود را گردآوری می کند و به روش استقرایی به فشرده سازی آن ها می پردازد.
بشر در هر دوره تاریخی به آگاهی از روش و ابزار کسب معلومات و به عبارتی روش های تحقیق نیاز داشته است، بنابراین محققان و اساسا هرکس که می خواهد بداند و مجهولی را کشف کند و بردامنه معلومات خود بیفزاید باید از روش های تحقیق اگاهی یابد.
در این فصل روش شناسایی پژوهش در چند بخش شامل روش تحقیق-ماهیت تحقیق-جامعه آماری-نمونه گیری تحقیق-ابزار سنجش و مراحل گردآوری آن و مهم ترین بخش این فصل بررسی اعتبار و روایی ابزار سنجش، موضوع مورد بررسی پیرامون نقش تعاملی فناوری اطلاعات و آموزش عملکرد مالی نشان می دهد .
3-2 روش شناسی پژوهش
یکی از بدیهی ترین قسمت های مربوط به بررسی و تحقیق قسمت متدشناسی و مشخص نمودن روش بررسی و تبیین شروع کار با استفاده از ابزار و امکانات لازم برای دسترسی به پاسخ های مورد احتیاج است. استفاده از روش های مختلف بستگی به وضعیتهای متفاوت در جوامع از لحاظ نوع اجتماع، امکانات اقتصادی و رفاهی و سیاست حاکم برآن و مهم تر از همه موقعیت و پراکندگی جمعیت با توجه به نوع تحقیق دارد.
روش کار در این تحقیق نمونه گیری است. این تحقیق به مطالعه ویژگی ها و صفات افراد جامعه می پردازد و وضعیت فعلی جامعه ی آماری را در قالب سطح فناوری اطلاعات و عملکرد مالی بررسی می کند . این تحقیق ازنوع مطالعه توصیفی پیمایشی می باشد جامعه آماری را مدیران و کارمندان ارشد شرکت های کوچک استان یزد تشکیل می دهند که طبق آمار شهرک صنعتی استان یزد شامل 111 کارمندان ارشد و 40 کارشناس و39نفرمدیر(جمعا190)می باشند. سن و سابقه کار و تحصیلات و سمت کاری کارمندان در پرسشنامه جهت بدست آوردن آمار توصیفی پرسیده شده است.
3-3 متغیر های تحقیق
با توجه به مدل ارائه شده در این تحقیق ، عوامل موثر بر عملکرد مالی شامل فناوری اطلاعات ، برنامه ریزی فروش در محیط it ، برنامه ریزی تولید در محیط it ، برنامه ریزی مالی در محیط it ، برنامه ریزی خرید در محیط it و برنامه ریزی و منابع انسانی در محیط it می باشد که هر یک نیز توسط زیرمتغیرهایش تعیین می شود.
در این تحقیق یک نمونه 123 تایی روش تصادفی طبقه بندی شده جدول مورگان بین کارمندان ارشد و مدیران شرکت های کوچک مورد بررسی قرار گرفتند.
جدول شماره 1 : جدول تعیین نمونه های مورد نیاز
کارمند
کارشناس
مدیر
جمع کل
تعداد افراد در هر گروه جامعه
111
40
39
190
تعداد افراد در هر گروه نمونه
71
27
25
123
3-4 مدل مفهومی تحقیق
وقتی یک سازه را بهمراه ابعاد آن بطور شماتیک نشان می دهیم در واقع مدل مفهومی تحقیق را به نمایش درآورده ایم. اگر محقق در تحقیق خود با بیش از یک متغییر همراه باشد مدل مفهومی باید نشان دهنده روابط بین متغییرها، جهت آنها و در حدامکان، مثبت یا منفی بودن رابطه باشد.
مدل مفهومی تحقیق از دل بررسی مبانی نظری استخراج می گردد. معمولا دانشجویان در مقطع ارشد یک نظریه مشخص را بعنوان مدل مفهومی خود انتخاب می نمایند؛ هرچند که مدل مفهومی می تواند ترکیبی از نظریه های مختلف باشد البته در این صورت، مدل ترکیبی ساخته شده نیازمند اعتباریابی های خاص خود است.
3-5 جامعه آماری
تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه اماری انجام می شود. به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات وویژگی ها، کارکردها و متغیرهای ان باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تاثیر گذار در جامعه را مورد تحقیق قرار دهد
جامعه آماری عبارت است از: کلیه عناصر وافرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند و به دو دسته جامعه آماری،1- محدود:که دراین جامعه اماری باید تعداد عناصر قابل شمارش باشند مانند کارمندان یک شرکت می باشد.
2- جامعه آماری نامحدود:که درآن تعداد عناصرش غیر قابل شمارش باشد.مانند: جامعه ستارگان آسمان(حافظ نیا،1387)
جمعیت: مجموع اعضا یا واحدهای تشکیل دهنده یک کل موردنظر اصطلاحاَ جمعیت نامیده می شود که می توانند از اشخاص، سازمان ها، اشیاءِ و ایده ها تشکیل شده باشند. جامعه مورد مطالعه ما کارمندان شرکت های شهرک صنعتی استان یزد می باشد .
3-6 نمونه آماری
هدف محقق شناسایی جامعه وتعیین پارامترهای مربوط به آن است. برای این کار باید به کلیه افراد جامعه مراجعه کند و صفت یا ویژگیهای مورد نظر تحقیق خود را در آن ها جویا شود یا باید تعدادی از افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهد و از طریق جمع کوچکتری و با روش معینی، پی به صفات و ویژگی های جامعه ببرد.
اگر جامعه بزرگ باشد و امکانات و مقدورات اجازه ندهد محقق ناچاراست از بین افراد جامعه تعداد مشخصی را به عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود، ویژگی ها و صفات جامعه را مطالعه کرده، شاخص ها و اندازه های آماری را محاسبه کند. از آنجا که جامعه آماری معمولا از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و محققان نمی توانند به تمام آن ها مراجعه کنند، بنابر این ناگذیر به انتخاب جمعی از آن به عنوان نمونه وتعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه اکتفا کنند.
محقق به دو شکل ممکن است نمونه را انتخاب کند:
الف-انتخاب احتمالی(تصادفی): نمونه ایست که شانس انتخاب شدن را به تمام افراد جامعه بدهد.
ب-انتخاب غیر احتمالی(تورش دار): نمونه ای که در آن همه افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن به عنوان عضو نمونه را ندارند و در انتخاب افراد برای نمونه محقق نظریات خود را به کار

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید