دانلود پایان نامه

افزایش یکی، متغیر دیگر افزایش و با کاهش یکی از آن‌ها، متغیر دیگر کاهش می‌یابد.
4-3-3- فرضیه فرعی سوم : بررسی رابطه عملکرد مالی و برنامه ریزی تولید در محیط IT
فرضیه H0: بین عملکرد مالی و برنامه ریزی تولید در محیط IT شرکت های شهرک صنعتی رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه H1: بین عملکرد مالی و برنامه ریزی تولید در محیط IT شرکت های شهرک صنعتی رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول 4-9- همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی تولید در محیط IT
متغیر های مدل
حجم نمونه
ضریب همبستگی
سطح معنی داری
عملکرد مالی – برنامه ریزی تولید در محیط IT
123
0.617
0.002
با توجه به جدول 4-9 مقدار سطح معنی‌داری برای این دو متغیر معادل 0.002 است که این مقدار نشان می دهد که همبستگی خطی بین این دو متغیر کاملاً معنی دار است یعنی فرض عدم‌ارتباط عملکرد مالی و برنامه ریزی تولید در محیط IT رد می‌شود، لذا فرضیه H0 رد می‌شود، بنابراین بین عملکرد مالی و برنامه ریزی تولید در محیط IT رابطه معنی‌داری وجود دارد و فرضیه‌ی فرعی 3 در سطح اطمینان 95 درصد تائید می‌گردد. با توجه به اطلاعات آماری به‌دست‌آمده، همبستگی بین دو متغیر معادل0.617 است که نشان از رابطه‌ی معنی‌دار و مثبت بین دو متغیر مذکور می‌باشد، یعنی با افزایش یکی، متغیر دیگر افزایش و با کاهش یکی از آن‌ها، متغیر دیگر کاهش می‌یابد.
4-3-4- فرضیه فرعی چهارم : بررسی رابطه عملکرد مالی و برنامه ریزی مالی در محیط IT
فرضیه H0: بین عملکرد مالی و برنامه ریزی مالی در محیط IT شرکت های شهرک صنعتی رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه H1: بین عملکرد مالی و برنامه ریزی مالی در محیط IT شرکت های شهرک صنعتی رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول 4-10- همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی مالی در محیط IT
متغیر های مدل
حجم نمونه
ضریب همبستگی
سطح معنی داری
عملکرد مالی – برنامه ریزی مالی در محیط IT
123
0.626
صفر
با توجه به جدول 4-10 مقدار سطح معنی‌داری برای این دو متغیر معادل صفر است که این مقدار نشان می دهد که همبستگی خطی بین این دو متغیر کاملاً معنی دار است یعنی فرض عدم‌ارتباط عملکرد مالی و برنامه ریزی مالی در محیط IT رد می‌شود، لذا فرضیه H0 رد می‌شود، بنابراین بین عملکرد مالی و برنامه ریزی مالی در محیط IT رابطه معنی‌داری وجود دارد و فرضیه‌ی فرعی 4 در سطح اطمینان 95 درصد تائید می‌گردد. با توجه به اطلاعات آماری به‌دست‌آمده، همبستگی بین دو متغیر معادل0.626 است که نشان از رابطه‌ی معنی‌دار و مثبت بین دو متغیر مذکور می‌باشد، یعنی با افزایش یکی، متغیر دیگر افزایش و با کاهش یکی از آن‌ها، متغیر دیگر کاهش می‌یابد.
4-3-5- فرضیه فرعی پنجم : بررسی رابطه عملکرد مالی و برنامه ریزی خرید در محیط IT
فرضیه H0: بین عملکرد مالی و برنامه ریزی خرید در محیط IT شرکت های شهرک صنعتی رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه H1: بین عملکرد مالی و برنامه ریزی خرید در محیط IT شرکت های شهرک صنعتی رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول 4-11- همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی خرید در محیط IT
متغیر های مدل
حجم نمونه
ضریب همبستگی
سطح معنی داری
عملکرد مالی – برنامه ریزی خرید در محیط IT
123
0.54
0.04
با توجه به جدول 4-11 مقدار سطح معنی‌داری برای این دو متغیر معادل 0.04 است که این مقدار نشان می دهد که همبستگی خطی بین این دو متغیر کاملاً معنی دار است یعنی فرض عدم‌ارتباط عملکرد مالی و برنامه ریزی خرید در محیط IT رد می‌شود، لذا فرضیه H0 رد می‌شود، بنابراین بین عملکرد مالی و برنامه ریزی خرید در محیط IT رابطه معنی‌داری وجود دارد و فرضیه‌ی فرعی 5 در سطح اطمینان 95 درصد تائید می‌گردد. با توجه به اطلاعات آماری به‌دست‌آمده، همبستگی بین دو متغیر معادل0.54 است که نشان از رابطه‌ی معنی‌دار و مثبت بین دو متغیر مذکور می‌باشد، یعنی با افزایش یکی، متغیر دیگر افزایش و با کاهش یکی از آن‌ها، متغیر دیگر کاهش می‌یابد.
4-3-6- فرضیه فرعی ششم : بررسی رابطه عملکرد مالی و برنامه ریزی و منابع انسانی در محیط IT
فرضیه H0: بین عملکرد مالی و برنامه ریزی و منابع انسانی در محیط IT شرکت های شهرک صنعتی رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه H1: بین عملکرد مالی و برنامه ریزی و منابع انسانی در محیط IT شرکت های شهرک صنعتی رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول 4-12- همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی و منابع انسانی در محیط IT
متغیر های مدل
حجم نمونه
ضریب همبستگی
سطح معنی داری
عملکرد مالی – برنامه ریزی و منابع انسانی در محیط IT
123
0.671
صفر
با توجه به جدول 4-12 مقدار سطح معنی‌داری برای این دو متغیر معادل صفر است که این مقدار نشان می دهد که همبستگی خطی بین این دو متغیر کاملاً معنی دار است یعنی فرض عدم‌ارتباط عملکرد مالی و برنامه ریزی و منابع انسانی در محیط IT رد می‌شود، لذا فرضیه H0 رد می‌شود، بنابراین بین عملکرد مالی و برنامه ریزی و منابع انسانی در محیط IT رابطه معنی‌داری وجود دارد و فرضیه‌ی فرعی 6 در سطح اطمینان 95 درصد تائید می‌گردد. با توجه به اطلاعات آماری به‌دست‌آمده، همبستگی بین دو متغیر معادل0.671 است که نشان از رابطه‌ی معنی‌دار و مثبت بین دو متغیر مذکور می‌باشد، یعنی با افزایش یکی، متغیر دیگر افزایش و با کاهش یکی از آن‌ها، متغیر دیگر کاهش می‌یابد.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید