دانلود پایان نامه

می برد. چنین مطالعه ای قابلیت تعمیم به جامعه را ندارد.
نمونه های احتمالی چون قابل تعمیم به کل جامعه هستند پس ارزش واعتبار علمی را دارا هستند، در واقع محقق می تواند از طریق محاسبه و برآورد شاخص های نمونه، پارامترهای جامعه را برآورد و استنباط نماید.(حافظ نیا ،1387)
3- 7 روش گردآوری داده ها
هرپژوهش، روش یا روش های خاصی را می طلبد. بنابراین در هر تحقیقی باید هر روشی به درستی وشناخت کامل برگزیده و درست به کار آید.یکی از روشهای بسیار متداول درگردآوری اطلاعات میدانی روش پرسشنامه ای است که امرگردآوری اطلاعات را درسطح وسیع، امکان پذیرمی سازد. پرسشنامه حاوی تعدادی سوال درباره متغیرهای مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه است. این سوالات با استفاده از تکنیکهای خاص و نیز مقیاسها به گونه ای ساخته می شود که بتوان اطلاعات مورد نظر را از جامعه یا نمونه مورد مطالعه گردآوری کرد. این سوالها که هر یک درباره یکی از ابعاد و یا متغیرهای موضوع مورد مطالعه است، باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که آنچه را به عنوان پاسخ از پاسخگو یاعضو جامعه و نمونه طلب می نماید مشخص سازد. سوالات پرسشنامه می تواند شکلهای کوناگونی به شرح زیر داشته باشد: 1- سوالات باز 2- سوالات بسته
پس همه سوالها چه سوالهای باز وچه سوالهای چندگزینه ای باید به صورت کد گذاری دسته بندی شده و همه سوالها به حالت کمی درآمده تا تجزیه و تحلیل روی آن آسانتر و سریعتر انجام پذیرد. درخاتمه خاطر نشان می کنیم پرسشنامه، معمولی ترین ابزاری هست که در روشهای زمینه یابی به منظور جمع آوری اطلاعات به کاربرده می شود.
در این تحقیق شامل کلیه کارمندان و مدیران شرکت های کوچک مد نظر می باشد که به چندین رشته تقسیم می شوند وبه صورت تصادفی یک رشته انتخاب و پس از آن با توجه به لیست شرکت های کوچک شهرک صنعتی یزد چند شرکت به طور تصادفی ساده انتخاب شد و سپس این جانب (پژوهشگر) به شرکت های انتخاب شده رفته چندتا از واحد هاراانتخاب کرده به صورت
چهره به چهره پرسشنامه را بین آنها پخش می کنیم و پس از پاسخ گویی آن ها را جمع آوری می کنیم.
3-8-1 اعتبار و روایی ابزار سنجش
در این تحقیق برای شناسایی اعتبار از روش اعتبار دور نمایه استفاده شده است.
اعتبار دور نمایه نوعی اعتبار است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود.اگر پرسش های ابزار اندازه گیری، معرف ویژگی هایی باشد که پژوهشگر قصد اندازه گیری آن ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار درونمایه است(سرمد وهمکاران،1379). منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یعنی اینکه هم داده های گرد اوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از تحقیق ،داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد.(حافظ نیا ،1387)
3-8-2 پایایی ابزار سنجش
پایایی ابزارکه از ان به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صنعتی ساخته شده است در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از ان حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار یا متغیر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.
مشکل روایی و پایایی ابزار سنجش معمولا متاثر از عوامل گوناگونی نظیر پیچیدگی موضوع مورد مطالعه، عامل و منبع تهیه داده ها یعنی انسان ،روش ها و شرایط گرداوری اطلاعات است.
در تحقیق حاضر ،معرفها پس از تهیه برای سنجش پایایی در مرحله مقدماتی تعداد جمع آوری و استخراج داده از طریق نرم افزار اس پی اس اس انجام گرفت .
جدول شماره 2 : اعتبار سوالات پرسشنامه / آلفای کرومباخ
روایی پرسشنامه
الفا
تعداد مشاهدات
تعداد متغیر ها
صریب اعتبار
8340/0
123
35
روایی پرسشنامه 8340/0 و این مقداربه عدد یک نزدیک بوده و این پرسشنامه دارا ی روایی و پایایی مناسبی است .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکار گیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند . خلاصه ،کد بندی و دسته بندی …و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید . در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در اسنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند . (خاکی ،1387).
در این فصل ابتدا آمار توصیفی مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و همچنین وضعیت متغیرهای تحقیق با بکار گیری جداول و نمودارها به نمایش گذاشته شده و ادامه برای آزمون فرض ها و آمار استنباطی از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزار spss21 به نحوی که ذکر می شود استفاده می گردید : برای آزمون پایایی سوالات پرسشنامه از آزمون آلفای کرومباخ و در ادامه از آزمون پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون فرضیات فرعی و آزمون های رگرسیون جهت تعیین برازش و مقایسه میانگین نمرات متغیر های پژوهش در میان جوامع مختلف بهره گرفته شد .
4-2 بخش اول : آمار توصیفی
4-2-1- چگونگی توزیع افراد نمونه بر حسب متغیر های جمعیت شناختی
به منظور آشنایی با پاسخ دهندگان ، متغیر های جمعیت شناختی آنان از قبیل : جنسیت ، سن ، تحصیلات ، سابقه کار و سمت کاری به تفصیل ارائه گردیده است .
4-2-1- 1- چگونگی توزیع افراد نمونه بر حسب جنسیت
جدول 4-1 توزیع جنسیت جمعیت مورد مطالعه
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مرد
75
61
61
زن
48
39
100
کل
123
100
نمودار 1-4 نمودار ستونی توزیع جنسیت جمعیت مورد مطالعه
4-2-1- 2- چگونگی توزیع افراد نمونه بر حسب سطح تحصیلات
جدول 4-2 توزیع سطح تحصیلات جمعیت مورد مطالعه
تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
دیپلم
7
7/5
7/5
فوق دیپلم
28
8/22
5/28
لیسانس
78
4/63
9/91
فوق لیسانس
10
1/8
100
کل
123
100
نمودار 2-4 نمودار ستونی توزیع تحصیلات جمعیت مورد مطالعه
4-2-1- 3- چگونگی توزیع افراد نمونه بر حسب رده سنی
جدول 4-3 توزیع سن جمعیت مورد مطالعه
رده سنی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 30 سال
24
5/19
5/19
بین 31 تا 41 سال
84
3/68
8/87
42 سال به بالا
15
2/12
100
کل
123
100
نمودار 3-4 نمودار ستونی رده سنی جمعیت مورد مطالعه
4-2-1- 4- چگونگی توزیع افراد نمونه بر حسب سابقه کار
جدول 4-4 توزیع سابقه کار جمعیت مورد مطالعه
سابقه کار
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 5 سال
31
2/25
2/25
6 تا 11
45
6/36
8/61
12 تا 17
37
1/30
9/91
18 سال به بالا
10
1/8
100
کل
123
100
نمودار 4-4 نمودار ستونی توزیع سابقه کار جمعیت مورد مطالعه
4-2-1- 5- چگونگی توزیع افراد نمونه بر حسب سمت کاری
جدول 4-5 توزیع سمت کاری جمعیت مورد مطالعه
سمت کاری
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کارشناس مالی
27
22
22
کارمند دفتری
22
9/17
8/39
مدیر داخلی
19
4/15
3/55
سرپرست واحد
55
7/44
100
کل
123
100
نمودار 5-4 نمودار ستونی سمت کاری جمعیت مورد مطالعه
4-2-2- آمار توصیفی متغیر های تحقیق
جدول 4-6 آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق
نام متغیر
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
عملکرد مالی
123
1
28
18.65
4.51
پیش بینی در محیط IT
123
6
27
17.97
4.89
برنامه ریزی فروش در محیط IT
123
5
23
14.73
3.74
برنامه ریزی تولید در محیط IT
123
3
14
9.26
2.52
وبرنامه ریزی مالی در محیط IT
123
6
26
18.1
4.29
برنامه ریزی خرید در محیط IT
123
3
14
9.56
2.14
منابع انسانی در محیط IT
123
5
24
15.6
3.37
منبع: یافته‌های محقق
در جدول 4-6 آماره‌های توصیفی متغیرها شامل تعداد، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش آورده شده‌است. با توجه به جدول 4-6 مشخص می‌گردد که تعداد داده ها 123 داده می باشد و بیشترین انحراف معیار مربوط به متغیر پیش بینی در محیط فناوری اطلاعات است و کمترین انحراف معیار هم مربوط به متغیر برنامه ریزی خرید در محیط فناوری اطلاعات بوده‌است. بیشترین میانگین مربوط به متغیر وابسته (عملکرد مالی) و کمترین میانگین، مربوط به برنامه ریزی تولید در محیط فناوری اطلاعات است.
4-3 بخش دوم : آمار استنباطی
اعداد مقابل سطح معنی‌داری احتمال تائید H0 را نشان می‌دهد که کافی است مقدار این احتمال با سطح معنی‌داری 5 درصد مقایسه شود و اگر این مقدار احتمال کوچکتر یا مساوی سطح معنی‌داری (5 درصد) باشد، فرض صفر رد می‌شود
4-3-1- فرضیه فرعی اول : بررسی رابطه عملکرد مالی و پیش بینی در محیط IT
فرضیه H0: بین عملکرد مالی و پیش بینی در محیط IT شرکت های شهرک صنعتی رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه H1: بین عملکرد مالی و پیش بینی در محیط IT شرکت های شهرک صنعتی رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول 4-7- همبستگی عملکرد مالی و پیش بینی در محیط IT
متغیر های مدل
حجم نمونه
ضریب همبستگی
سطح معنی داری
عملکرد مالی – پیش بینی در محیط IT
123
0.636
صفر
با توجه به جدول 4-7 مقدار سطح معنی‌داری برای این دو متغیر معادل صفر است که این مقدار نشان می دهد که همبستگی خطی بین این دو متغیر کاملاً معنی دار است یعنی فرض عدم‌ارتباط عملکرد مالی و و پیش بینی در محیط IT رد می‌شود، لذا فرضیه H0 رد می‌شود، بنابراین بین عملکرد مالی و و پیش بینی در محیط IT رابطه معنی‌داری وجود دارد و فرضیه‌ی فرعی 1 در سطح اطمینان 95 درصد تائید می‌گردد. با توجه به اطلاعات آماری به‌دست‌آمده، همبستگی بین دو متغیر معادل0.636 است که نشان از رابطه‌ی معنی‌دار و مثبت بین دو متغیر مذکور می‌باشد، یعنی با افزایش یکی، متغیر دیگر افزایش و با کاهش یکی از آن‌ها، متغیر دیگر کاهش می‌یابد.
4-3-2- فرضیه فرعی دوم : بررسی رابطه عملکرد مالی و برنامه ریزی فروش در محیط IT
فرضیه H0: بین عملکرد مالی و برنامه ریزی فروش در محیط IT شرکت های شهرک صنعتی رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه H1: بین عملکرد مالی و برنامه ریزی فروش در محیط IT شرکت های شهرک صنعتی رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول 4-8- همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی فروش در محیط IT
متغیر های مدل
حجم نمونه
ضریب همبستگی
سطح معنی داری
عملکرد مالی – برنامه ریزی فروش در محیط IT
123
0.658
صفر
با توجه به جدول 4-8 مقدار سطح معنی‌داری برای این دو متغیر معادل صفر است که این مقدار نشان می دهد که همبستگی خطی بین این دو متغیر کاملاً معنی دار است یعنی فرض عدم‌ارتباط عملکرد مالی و برنامه ریزی فروش در محیط IT رد می‌شود، لذا فرضیه H0 رد می‌شود، بنابراین بین عملکرد مالی و برنامه ریزی فروش در محیط IT رابطه معنی‌داری وجود دارد و فرضیه‌ی فرعی 2 در سطح اطمینان 95 درصد تائید می‌گردد. با توجه به اطلاعات آماری به‌دست‌آمده، همبستگی بین دو متغیر معادل0.658 است که نشان از رابطه‌ی معنی‌دار و مثبت بین دو متغیر مذکور می‌باشد، یعنی با

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید