دانلود پایان نامه

باید از پمپ کرد، نوشت:
1.پمپ نباید با فشار خیلی بالا کار کند زیرا احتمال ایجاد نشتی وجود دارد.
2.حلال باید با فیلترهای 22/0 میکرومتر فیلتر شود.
3Check Valve. باید با اسید نیتریک 20% شسته شود.
4.پمپ نباید هرگز خشک کار کند (35).
2-2-1-2-3. سیستم‌های تزریق نمونه
Skoog در کتاب اصول تجزیه دستگاهی نوشته است: اغلب اوقات عامل محدود کننده‌ی دقت در اندازه‌گیری‌های کروماتوگرافی مایع، به تکرارپذیری وارد کردن نمونه در پر کننده‌ی ستون مربوط است. مسئله توسط پهن شدگی نوار که با انباشته شدن بیش از حد عادی ستون توأم است، حادتر می‌شود. بنابراین حجم‌های به کار رفته باید خیلی کوچک، در حد چند دهم تاµL500 باشند (27).
اولین و ساده‌ترین وسیله برای وارد کردن نمونه، تزریق سرنگی از درون یک درپوش بود. برای این منظور از ریزسرنگ‌های طراحی شده برای مقاومت در برابر فشار psi1500 استفاده شده است.
شکل 2-9. یک حلقه نمونه‌برداریکروماتوگرافی مایع
2-2-1-2-4.ستون‌های کروماتوگرافی مایع
نوع ستون تعیین کننده‌ی نوع روش کروماتوگرافی می‌باشد و HPLC شاخه‌های متعدد دارد که تفاوت آنها بیشتر در ستون است (36).
طول اکثر ستون‌های تجزیه‌ای کروماتوگرافی مایعcm30-10است. معمولاً ستون‌ها مستقیم‌اند و هر زمان که به طول‌های بیشتری نیاز باشد با متصل کردن دو یا چند ستون به یکدیگر این کار انجام می‌شود. قطر داخلی ستون‌های مایع اغلبmm10-4 و متداول‌ترین اندازه‌ی ذرات پرکننده‌ها 5 و 10 میکرومتر است. شاید متداول‌ترین ستون در حال کار این روزها، ستونی با طول cm25 و قطر داخلیmm6/4 است که با پرکننده‌های با ذرات 5 میکرومتر پر شده است.
ستون‌هایی از این نوع 40000 تا 60000 بشقابک در متر دارند.
اغلب یک ستون کوتاه محافظ قبل از ستون تجزیه‌ای به کار می‌رود (precolumn) تا با حذف نه تنها مواد ذره‌ای و آلاینده‌ها از حلال‌ها، بلکه همچنین اجزای نمونه که به طور برگشت‌ناپذیر با فاز ساکن پیوند می‌دهند عمر ستون تجزیه‌ای را افزایش دهد.
ترکیب پر کننده‌ی ستون محافظ باید مشابه ستون تجزیه‌ای باشد؛ با وجود این، اندازه‌ی ذرات معمولاً بزرگ‌تر است تا افت فشار را به حداقل برساند (37).
2-2-1-2-4-1.انواع پرکننده‌های ستون
دو نوع پر کننده‌ی اصلی به نام‌های ذرات پوسته‌دار و متخلخل، در کروماتوگرافی مایع وجود دارند که اولی از دانه‌های شیشه‌ای نامتختخل کروی با قطر 40-30 میکرومتر تشکیل شده است و یک لایه‌ی متخلخل از جنس سیلیس، آلومین و یا یک رزین تبادل یونی روی سطح این دانه‌ها رسوب داده می‌شود. اخیراً پرکننده‌های پوسته‌دار عمدتاً در ستون‌های محافظ و نه برای ستون‌های تجزیه‌ای به کار می‌روند.
پرکننده‌ی ذره‌ای متخلخل در کروماتوگرافی مایع از ریزذراتی با قطری در گستره‌ی 10-3 میکرومتر تشکیل می‌شود؛ برای یک اندازه معین، هر کوششی به عمل می‌آید تا گستره‌ی اندازه‌ی ذره به حداقل برسد. این ذرات از سیلیس، آلومین و یا رزین تبادل یونی تشکیل شده‌اند که نوع سیلیسی تاکنون متداول‌ترین بوده است (27).
2-2-1-2-5.دمای ستون
برای بسیاری از کاربردها، کنترل دقیق دمای ستون لازم نیست و ستون را می‌توان در دمای محیط به کار برد. با وجود این، اغلب اوقات با ثابت نگه داشتن دمای ستون تا چند دهم درجه‌ی سانتی‌گراد، کروماتوگرام‌های بهتری به دست می‌آید. اکثر دستگاه‌های تجاری جدید امروزه به گرم کننده‌های ستونی مجهزند که دمای ستون را تا چند دهم درجه از نزدیک دمای محیط تا 100 الی 150 درجه‌ی سانتی‌گراد کنترل می‌کنند.
ستون‌ها همچنین ممکن است به ژاکت‌های آبی که از حمام با دمای ثابت تغذیه می‌شوند مجهز باشند تا کنترل دقیق دما را فراهم آورند (26).
2-2-1-2-6.آشکارسازها
وقتی که اجزاء مختلف آنالیت برحسب بر هم کنش متفاوت و هم چنین حلالیت مختلف در فاز متحرک از همدیگر جدا شده و از ستون خارج شوند باید وسیله‌ای در سیستم داشته باشیم که به خروج اجزاء عکس‌العمل نشان دهد. به عبارتی خروج این مواد را اعلام دارد. این وظیفه بر عهده آشکارساز است. برعکس کروماتوگرافی گازی، کروماتوگرافی مایع هیچ آشکارسازی با کاربرد عمومی و اعتمادپذیر ندارد و یکی از زمینه‌های اصلی تلاش در توسعه‌ی کروماتوگرافی مایع، بهتر کردن آشکارساز بوده است (38).
مشخصات یک آشکارساز ایده‌آل:
1-حساسیت کافی.
2-پایداری خوب و تکرارپذیری.
3-جواب خطی نسبت به حل شده‌ها تا چند مرتبه بزرگی.
4-زمان جواب کوتاه که مستقل از سرعت جریان است.
5-قابلیت اعتماد بالا و سهولت کاربرد.
6-جواب مشابه نسبت به همه‌ی اجزای حل شده یا اینکه قابل پیش‌بینی گزینشی نسبت به یک و یا چند دسته از حل شده‌ها
7-تخریب کننده‌ی نمونه نباشد.
8-برای کاهش پهن شدگی منطقه، آشکارساز HPLC باید حداقل حجم درونی را داشته باشد (39).
انواع آشکارسازها: آشکارسازهای کروماتوگرافی مایع به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند:
آشکارسازهای با خاصیت گروهی که به یک خاصیت گروهی فاز متحرک مانند ضریب شکست، ثابت دی الکتریک یا چگالی که با وجود جسم حل شده مدوله می‌شود جواب می‌دهند. در مقابل آشکارسازهای با خاصیت جسم حل شده به خاصیتی از جسم حل شده مانند جذب UV، فلوئورسانی یا جریان نفوذ، که فاز متحرک فاقد آن است، جواب می‌دهند. متداول‌ترین آشکارسازهای HPLC عبارتند از: جذبی، فلوئورسانی، الکتروشیمیایی، ضریب شکست، رسانندگی، طیف سنجی جرمی، FT-IR، پراکندگی نوری، فعالیت نوری، عنصر گزین و فوتویونشی (26).
2-2-1-2-6-1. آشکارساز فوتومتریک
آشکارساز فوتومتریک بر اساس خاصیت نمونه کار می‌کند، به عبارتی این آشکارسازها solute- property هستند.
سه نوع بر هم کنش نور با ماده برای تشخیص مواد وجود دارد:
الف: جذب ب: پخش ج: فلوئورسانس
همانطور که می‌دانیم طول موج و شدت جذب بستگی به گروه‌هایکروموفور موجود در نمونه دارد. کروموفورهای عمومی، گروه‌های عاملی اشباع نشده مانند گروه کربنیل، نیتریک، آروماتیک و اولفین هستند. این گروه‌ها در ناحیه‌یnm360-195جذب می‌کنند، اگر گروه‌های عاملی مزدوج (conjugate) باشند طول موج و شدت جذب افزایش می‌یابد. ترکیبات رنگی دارای گروه‌های کروموفور مزدوج (conjugate) زیادی هستند و الکترون‌هایی دارند که به آسانی قابل برانگیخته شدن هستند. این ترکیبات در ناحیه‌ی مرئی یعنی از nm900-350 جذب می‌کنند؛ طول موج بیشتر از nm900 در ناحیه‌ی IR قرار می‌گیرد. که در این ناحیه تحریک الکترونی صورت نمی‌گیرد. تمامی ترکیبات در این ناحیه جذب دارند و تحریکات درون مولکولی در این ناحیه صورت می‌گیرد (کشش و ارتعاش) (40).
2-2-1-2-6-2. آشکارساز جذب فرابنفش (UV)
شکل2-10. سلول آشکارساز فرابنفش برای HPLC
آشکارساز UV یکی از آشکارسازهای ارزان است و به سه صورت می‌باشد:
الف: آشکارسازهای UV صافی‌دار:
ساده‌ترین آشکارسازهای جذب UV عبارتند از: نورسنج‌های صافی‌دار با یک لامپ جیوه‌ای به عنوان منبع. معمولاً خط شدید nm254 توسط صافی‌ها مجهز می‌شود؛ در بعضی از دستگاه‌ها، خط‌های 250، 313، 334 و nm365 را نیز می‌توان با جایگزین کردن صافی‌ها به کار گرفت.
مسلماً نوع آشکارساز به مواد حل شده‌ای محدود می‌شود که در یکی از این طول موج‌ها جذب دارند. بعضی از دستگاه‌های جدید به صفحه‌های چرخان صافی حاوی چند صافی مجهزند که سریعاً می‌توان آنها را تغییر داد و گونه‌های مختلف را که از ستون شوییده می‌شوند آشکارکرد (26).
ب: آشکارسازهای UV مجهز به تفکام ساز: اغلب سازندگانHPLCآشکارسازهایی پیشنهاد می‌کنند که از یک طیف نورسنج پویشی با اپتیک نوری تشکیل شده‌اند. برخی از آنها به تابش فرابنفش محدود می‌شوند و برخی دیگر هم تابش مرئی و هم فرابنفش را در بر می‌گیرند. چند الگوی عملیاتی را می‌توان انتخاب کرد.
مثلاً کروماتوگرام کامل را می‌توان در یک موج تک به دست آورد؛ یا این که اگر پیک‌های شوینده بر حسب زمان به حد کافی از یکدیگر جدا شده باشند، برای هر پیک می‌توان یک طول موج انتخاب کرد. هر زمان که طیف‌های کامل برای شناسایی مورد نظر باشند، می‌توان جریان شوینده را برای زمان کافی متوقف کرد تا پویش ناحیه‌ی طول موج مورد نظر ممکن شود (27).
ج: آشکارساز فوتودایوداری (photo- diode- arry; P.D.A): توانمندترین آشکارسازهای فرابنفش دستگاه‌های آرایه‌ی دیودی‌اند. چنین دستگاه‌هایی جمع‌آوری داده‌ها برای یک طیف کامل را در تقریباً یک ثانیه ممکن می‌سازند. بنابراین داده‌های طیفی برای هر پیک کروماتوگرافی را می‌توان به محض ظاهرشدن آن در انتهای ستون جمع‌آوری و ذخیره کرد. این امر سبب افزایش حساسیت می‌شود زیرا بجای اینکه یک بار نور را Scan کنیم در زمان کوتاهی چندین بار عمل Scan کردن را انجام می‌دهیم. در این حالت نسبت سیگنال/ نویز افزایش می‌یابد (41).
2-3.بررسی مطالعات دیگران در این زمینه
روش HF-LPMEبرای پیش تغلیظ و استخراج واندازه‌گیری آنالیت‌های مختلف همراه با دستگاه‌هایی مثل HPLC، GC، CE و … به کار گرفته شده است.
جدول 2-2. کاربردهای اخیرHP-LPMEدر استخراج گونه‌های مختلف
Ref.
LOD
نمونه
ترکیبات
روش
42
0/7-1.5 µg L-1
Urine
aconitine,
hypoaconitine,
mesaconitine
HF-LPME-HPLC
43
0/5-15 pg ml-1
human hair
Cannabinoids
HF-LPME-GC-MS-MS
44
20-300 ng L-1
waste waters
acidic pharmaceuticals
HF-LPME-LC-MS
45
0/021 mg ml-1
milk products
Melanine
HF-LPME-HPLC
46
0/0021-0/0048 µg ml-1
environmental water
aromatic amines
HF-LPME-MEEKC19
ادامه جدول(2-2)
Ref.
LOD
نمونه
ترکیبات
روش
47

Urine
phenothiazine drugs
HF-LPME-GC-FID/FPD20
48
0/02-0/09
µg L-1
Alcoholic
Beverages
ochratoxin A and T-2
toxin
HF-LPME-
UHPLC-MS-MS21
49
0/18-2/8
ng ml-1
biological fluids
Anti-diabetic drug
HF-LPME-CE22/HPLC
50
0/2 µg L-1
biological samples
Gabapentin
HF-LPME-HPLC
51
0/1 µg L-1
orange juices
Fungicides
HF-LPME-CE
52
0/25-0/92
µg L-1
sewage treatment plant effluent
NSAIDs
CFHF-LPME-HPLC23
53
0/5 µg L-1
river water
Perchlorate
IPHF-LPME-FI-ESI-MS-MS24
54

Ginkgo biloba,urine
Flavonoids
HF-LPME-HPLC
ادامه جدول(2-2)
Ref.
LOD
نمونه
ترکیبات
روش
55
0/02-0/1
µg L-1
urine,plasma,
natural water
Se(IV)
HF-LPME-HPLC
56

Environmental and biological application
Review
HF-LPME
57
0/1 µg L-1
human hair, sludge samples
Methylmercury
HF-LPME-ETAAS25
58
1 µg L-1
Teas
Organochlorine pesticides
DHF-LPME-ECD

environmental soil sample
PHAs 26
DHF-HS-LPME-GC-MS27
59
0/1 µmol L
biological sample
Cyanide
HF-HS-LPME-CE28
ادامه جدول(2-2)
Ref.
LOD
نمونه
ترکیبات
روش
60
65 and 57ng L-1 for DMSe & DMDSe
environmental and biological samples
DMSe and DMDSe
DHF-HS-LPME-GC-MS
61
4/5 ng L-1 for Te(IV) and Se(V)
environmental water and soil
Se(IV), Se(VI), Te(IV) and Te(VI)
HF-LPME-ETAAS
2-4. بررسی داروی مورد مطالعه
دونپزیل یک مهار کننده انتخابی و مرکزی آنزیم استیل کولین استراز است که از طریق مهار این آنزیم باعث افزایش تیتر استیل کولین در پایانه اعصاب می‌شود.
شکل 2-11. ساختار شیمیایی دونپزیل
2-4-1. فارماکوکینتیک دارو
دونپزیل بعد از مصرف خوراکی به سرعت جذب می‌شود و پیک غلظت پلاسمایی بعد از 4-3 ساعت به دست می‌آید.Bioavalibility این دارو 100% است. مصرف دارو با غذا روی میزان جذب تاثیری

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید