دانلود پایان نامه

پدر مهربانم جناب آقای دکتر علیرضا اشتری که وجودش مایه خیر و برکت و آبرو و برای من تکیهگاه ومأمن مستحکمی بوده است و در سایهسار وجودش هرگز نگران گزندهای محسوس و نامحسوس زندگی نبودهام و همواره از ارشادات و راهنماییهای عالمانه ایشان در حد وسع خود خوشهها برچیدهام. انشاءالله سایه ایشان بر سر ما مستدام باشد.
تقدیم به:
مادرمهربان و عزیزم که همیشه یاور تنهائیهایم بودهاند و همواره سرشار از مهر و صفایش بودهام. وجودش همواره روشنی بخش لحظات زندگانیم بوده است و به عنوان اولین معلم زندگیام سرچشمه زلال محبت و سنگ صبور لحظهها و تکیهگاه رنجهایم بودهاند. سبزترین خاطرههای ماندگار زندگیام با حضور پر مهرش محقق شده است.
تقدیم به:
برادر و خواهرانم که همواره مرهون محبتهای بی دریغشان بودهام.
با تشکر و قدردانی از استاد ارجمندم جناب آقای دکتر مهرداد یادگاری که تهیه و تدوین و کلیه مراحل پایان نامه را مدیون مساعدت و راهنمایی ایشان هستم و افتخارم شاگردی افرادی چون ایشان است.
با سپاس فراوان از استاد عزیزم جناب آقای دکتر علی صالحی که مرا در کلیه مراحل علمی و عملی این پایان نامه راهنمایی کردند و کوتاهی ام را به بزرگواریشان بخشیدند.
با تشکر ویژه از جناب آقای دکتر محمدرضا افشارزاده که زحمت داوری این پایان نامه را انجام دادند و در تمام مراحل از هیچ کمـکی دریغ نفرمودند.
فهرست مطلب‌ها
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول
1-1 بیان مسئله 3
1-2 مروری بر سابقه تحقیق 4
1-3- اهداف تحقیق 6
1-4- متغیرهای تحقیق 7
1-5 سوالات تحقیق 7
1-6 فرضیات تحقیق 7
1-7 روش تحقیق و پژوهش 7
فصل دوم
2-1 نگاهی اجمالی به شتر 10
2-2 شتر و اهمیت آن 10
2-3مبدا و منشا شتر 11
2-4 طبقه بندی شتر در عالم حیوانی 13
2-5 پراکندگی جغرافیایی شتر 14
2-5-1 مناطق گسترش شتر دوکوهانه 14
2-5-2 مناطق گسترش شتر یک کوهانه 15
2-6 دندان ها و تعیین سن شتر 15
2-6-1 دندان ها 15
2-6-2 تعیین سن 17
2-7 نام شتر بر حسب سن آن 19
2-8 آناتومی چشم 20
2-8-1 کره چشم 20
2-8-2 محیط های انکساری چشم 23
2-8-2-1 عدسی 23
2-8-2-2 مایع زلالیه 23
2-8-2-3 جسم زجاجی 23
2-8-3 پلک های چشم 24
2-9 اولتراسونوگرافی 25
2-9-1 اولتراسونوگرافی در دامپزشکی 26
2-10 تکنیکهای قرار گیری ترانسدیوسر بر روی جشم 26
2-10-1 تکنیک قرنیه ای 27
2-10-2 تکنیک پلکی 27
2-11 آرتیفکت های اولتراسونوگرافی چشم 28
2-12 نمای اولتراسونوگرافی طبیعی چشم 30
2-13 اولتراسونوگرافی و کاربرد آن در تشخیص بیماری های چشم 31
2-13-1 عوارض قرنیه 31
2-13-2 آبسه های استرومای قرنیه 32
2-13-3 کاتاراکت 33
2-13-4 حضور اجسام خارجی در چشم 34
2-13-5 پن افتالمایتیس 35
2-13-6 گلوکوم 36
2-13-7 جداشدگی شبکیه 36
2-13-8 تورم راجعه یووا 37
2-13-9 سایر عوارض 39
فصل سوم
3-1 مواد و روش کار 42
فصل چهارم
4-1 نتایج 46
فصل پنجم
5-1 بحث و پیشنهاد 53
منابع 58
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 4-1 میانگین کل اندازه ساختارهای چشم 49
جدول 4-2 میانگین و مقایسه آماری اندازه گیری های چشم راست و چپ 49
جدول 4-3 میانگین و مقایسه آماری اندازه گیری های چشم بررر اساس جنس نر و ماده 50
جدول 5-1 اندازه ساختارهای داخلی چشم در حیوانات 56
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 مقایسه میانگین اندازه های چشم بر اساس چشم راست و چپ 50
نمودار 4-2 مقایسه میانگین اندازه های چشم براساس جنس نر و ماده 51
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر 2-1 شتر تک کوهانه 12
تصویر 2-2 دندانهای دایمی شتر تک کوهانه 16
تصویر 2-3 آناتومی کره چشم 21
تصویر 2-4 ساختارهایی که در سونوگرافی چشم می توان به صورت شماتیک 31
تصویر 2-5 نمای سونوگرافی از کاتاراکت 34
تصویر 2-6 نمای سونوگرافی از وجود جسم خارجی در اتاقک زجاجیه 35
تصویر 2-7 نمای سونوگرافی از جداشدگی شبکیه 37
تصویر 2-8 از دیگر عوارض داخل چشمی در نمای سونوگرافی 38
تصویر 2-9 نمای سونوگرافی از جابه جایی عدسی 40
تصویر 3-1 شتران تک کوهانه در کشتارگاه نجف آباد 42
تصویر 3-2 دستگاه سونوگرافی مدل SIUICTS-900V با پروب خطی 43
تصویر 3-3 نحوه حالت گماری و تهیه نماهای سونوگرافی 44
تصویر 4-1 نمای اولتراسونوگرافی ساختارهای چشم 47
تصویر 4-2 نمای اولتراسونوگرافی ساختارهای چشم 47
تصویر 4-3 نمای اولتراسونوگرافی ساختارهای چشم 48
چکیده:
ساختار چشم به دلیل دارا بودن مقادیر زیاد مایع در اطاقک قدامی و زجاجیه، به خوبی با اولتراسونوگرافی قابل بررسی می باشد و در بسیاری از موارد معاینه مستقیم چشم توسط افتالموسکوپ بخصوص زمانی که ساختارهای قدامی نظیر قرنیه یا عدسی دچار کدورت شوند، بسیار مشکل می باشد. از طرفی لزوم استفاده از تکنیک های پیشرفته تر و جدید برای تشخیص دقیق تر و سریعتر عوارض چشمی همچنان احساس می شود. این مطالعه بر روی 20 شتر(10 نر و 10 ماده) تک کوهانه که از نظر معاینات بالینی و افتالموسکوپی هیچ گونه عوارض چشمی را نشان نمی دادند انجام گرفت. با پروب خطی و فرکانس 9-7 مگاهرتز ساختارهای درونی چشم (طول محور قدامی خلفی چشم ،ضخامت لنز، عمق اتاقک قدامی و اتاقک زجاجیه ) به روش دو بعدی (B-Mode ) با حالت گماری Sagittal در نمای استاندارد مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر کمی ساختارهای مختلف چشم اندازه گیری شد. میانگین و انحراف معیار طول محور قدامی-خلفی چشم، قطر (ضخامت) عدسی، عمق اطاقک قدامی و عمق زجاجیه به ترتیب 32/0 ± 01/32، 06/0 ± 64/11، 81/0 ± 83/4 و 12/0 ± 99/15 میلی متر به دست آمد.
کلید واژه ها: شترتک کوهانه، چشم، اولتراسونوگرافی
فصل اول
مقدمه و طرح تحقیق
بیان مسئله:
شتر تک کوهانه یکی از مقاوم ترین حیوانات اهلی در جهان است که یک منبع حیاتی از شیر و گوشت به شمار میرود و به عنوان یک منبع درآمد در ساحل عاج، شرق آفریقا، خاورمیانه وجنوب آسیا محسوب میگردد.شتر دارای مژه های بلندی است که آن را ازطوفان شن محافظت میکند همچنین دارای پلک سوم توسعه یافته ، نازک و شفافی است که به شتر اجازه می دهد در این شرایط سخت راه خود را پیدا کند این عضو نیز مانند سایر اعضای بدن دچار بیماریهایی می گردد ، که در بین آنها میتوان به کوری در اثر فلجی عصب بینایی، شب کوری به دلایل کمبود ویتامین A خشکسالی ، قحطی فصلی و کمبود شدید علوفه سبز اشاره کرد(23).
از دیگر بیماریها میتوان زخم قرنیه به عنوان یکی از عوارض شایع در بیماری سورا(تریپانوزومیاز) ، آسیب های تروماتیک به سر دام ، فرورفتن تیغ وخار درچشم ویا آلودگی مزمن به کرم تیلازیا1نام برد. از دیگر بیماریهای چشم در شتر می توان به التهاب ملتحمه اشاره کرد که باعث آبریزش از چشم و درد شدید در ناحیه میگردد (29).
امروزه با استفاده ازتکنیک اولتراسونوگرافی، معاینه و تشخیص عوارض ساختارهای درونی چشم به راحتی قابل انجام است .ساختارچشم به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی از مایع در اطاقک قدامی و خلفی اکوژنسیته ی مناسب جهت تشخیص بیماری توسط اولتراسونوگرافی را فراهم نموده است(1) .
اولتراسونوگرافی دو بعدی یک روش تشخیصی بیخطر و غیر تهاجمی میباشد که میتواند در تشخیص بیماریهای چشم به عنوان مکمل انجام معاینات معمول صورت پذیرد(1).
در مواردی مثل تورم پلکها، حضور توده ها و کدورت قسمتهای قدامی و خلفی مثل قرنیه و عدسی که توسط معاینات رایج مشاهده با افتالموسکوپ امکان مشاهده مستقیم این عضو کاهش مییابد اولتراسونوگرافی به عنوان بهترین روش تشخیصی در چنین شرایطی مطرح میباشد(11).
تحقیقاتی در زمینه ساختارهای داخلی چشم در شتر انجام گرفته است. این تحقیقات بر روی چشم های تخلیه شده صورت گرفته که ممکن است به علت تغییرات در حجم مایعات داخل چشم و اندازه ساختارها به صورت دقیق و واقعی مشخص نشود تاکنون مطالعه ی مدونی در خصوص اندازههای طبیعی چشم در جایگاه آناتومیکی خود در شتران تک کوهانه یافت نشده، به دست آوردن این اندازهها میتواند معیاری برای تشخیص این بیماریها ومشکلات چشمی در این حیوان باشد .
مروری بر سابقه تحقیق:
Osuobeni E.P و همکاران (1999) به بررسی اولتراسونوگرافی سه بعدی اندازه ساختارهای چشم تازه تخلیه شده شتر تک کوهانه پرداختند (29).
Hamidzada W.A و همکاران (۱۹۹۹) در بررسی مقایسه ای بین دو روش اولتراسونوگرافی سه بعدی و دو بعدی در اندازه گیری فاصله های چشمی در شتر پرداختند (21).
EL-Maghrabi H.Mو همکاران (۱۹۹۵) در بررسی اولتراسونوگرافی بیولوژی چشم نرمال ۶۰ راس گوسفند بالغ و ۶۰ راس گاو بالغ به روش سه بعدی ودو بعدی۵ شاخص چشمی از قبیل ضخامت قرنیه ، عمق اتاقک قدامی ، ضخامت لنز -عمق زجاجیه و طول محور قدامی خلفی چشم را مورد ارزیابی قرار دادند (17).
Timothy J.Pو همکاران (۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان اولتراسونوگرافی آناتومی چشم گاو، به بررسی تصاویر اولتراسونوگرافی به منظور اندازهگیری شاخص های طبیعی چشم گاو و اختلاف بین ابعاد چشم در دو نژاد هولشتاین وجرسی پرداختند (35).
یادگاری و همکاران (۱۳۸۸) در بررسی یافته های طبیعی اولتراسونوگرافی چشم در ۲۰ راس گوسفند نژاد لری-بختیاری و توصیف نمای اولتراسونوگرافی چشم، میانگین و انحراف معیار شاخص هایی همچون اندازه ضخامت عدسی، عمق اتاقک قدامی،عمق زجاجیه و طول محور قدامی خلفی چشم را اندازهگیری کردند(12).
سروری و همکاران (۱۳۸۸) یافته های اولتراسونوگرافی ساختارهای چشمی 6 راس اسبچه خزر را مورد بررسی قرار دادند و مقادیر کمی ساختارهای مختلف چشم را از قبیل میانگین و انحراف معیار، طول محور قدامی خلفی چشم ،ضخامت لنز، عمق اتاقک قدامی و عمق زجاجیه را ارزیابی کردند(1).
Pinto Ribeiroو همکاران (۲۰۱۰) به مطالعه ی ساختار های طبیعی چشم بز بالغ به روش اولتراسونوگرافی پرداختند (31).
1-3 اهداف تحقیق :
هدف کلی:
تعیین بیومتریک ساختارهای درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دوبعدی
اهداف جزئی:
تعیین پارامترهای درونی چشم از قبیل عمق اتاقک قدامی ، ضخامت عدسی ، عمق زجاجیه،طول محور قدامی -خلفی چشم. 
مقایسه تفاوت اندازه های ساختارهای چشم چپ و راست در اولتراسونوگرافی 
مقایسه تفاوت اندازه ها ی ساختارهای چشم نر و ماده در اولتراسونوگرافی.
متغیرهای تحقیق :
عمق اتاقک قدامی چشم
ضخامت عدسی
عمق زجاجیه
طول محور قدامی – خلفی چشم
فرضیات تحقیق :
با سونوگرافی می توان ساختارهای درونی چشم شتر تک کوهان را از نظر شکل واندازه و اکوژنسیته ارزیابی نمود. 
سئوالات تحقیق :
آیا با سونوگرافی می توان ساختارهای درونی چشم شتر تک کوهان را از نظر شکل واندازه و اکوژنسیته ارزیابی نمود؟
آیا یافته های طبیعی سونوگرافی چشم در چشم راست و چپ متفاوت است؟ 
آیا یافته های طبیعی سونوگرافی چشم در نر و ماده متفاوت است؟ 
روش تحقیق و پژوهش:
تعداد 20 نفر شتر تک کوهانه ( 10 ماده و 10 نر) بالغ با میانگین سنی 2 تا 3 سال با دامنه وزنی 400 تا 550 کیلوگرم که از نظر معاینات بالینی سالم هستند جهت انجام مطالعه انتخاب گشت. قبل از شروع کار ، تست های مختلف مرتبط با بینایی مثل: رفلکس تهدید و رفلکس تنگ شدن مردمک، جهت سالم بودن چشم انجام گرفت. محل انجام مطالعه کشتارگاه صنعتی نجف آباد میباشد. بلافاصله پس از ذبح شترها و جدا کردن سر آنها ، با استفاده از

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید