دانلود پایان نامه

1-5-3 مواد زمینه کامپوزیت 11
1-5-4 تقویت‌کننده‌ها 12
1-5-5 نانوکامپوزیت 12
1-6 خلاصه 13
فصل دوم – آئروژلها و مروری بر خواص مغناطیسی
2-1 تاریخچه 15
2-2 شیمی سطح آئروژل 16
2-3 تئوری فیزیکی 19
2-4 خاصیت مغناطیسی مواد 19
2-4-1 منشأ خاصیت مغناطیسی مواد 19
2-4-2 فازهای مغناطیسی 20
2-4-2-1 مواد دیامغناطیس 20
2-4-2-2 مواد پارامغناطیس 21
2-4-2-3 مواد فرومغناطیس 21
2-4-2-4 مواد پادفرومغناطیس 22
2-4-2-5 مواد فریمغناطیس 23
2-4-5 حلقه پسماند 24
2-5 فریت 27
2-6 خلاصه 27
فصل سوم – ساخت آئروژل و کاربردهای آن
مقدمه 29
3-1 سنتز آئروژل با فرآیند سل-ژل 29
3-2 شکل‌گیری ژل خیس 32
3-3 خشک کردن آلکوژل 33
3-3-1 فرآیند‌های خشک‌کردن در شرایط محیط 34
3-3-2 خشککردن انجمادی 35
3-3-3 خشک کردن فوق بحرانی 35
3-3-4 مقایسه روش‌ها 38
3-4 مروری بر کارهای انجام شده 39
3-5 برخی از کاربردهای آئروژل 43
3-5-1 آئروژل‌ها به عنوان کامپوزیت 43
3-5-2 آئروژل‌ها به عنوان جاذب 44
3-5-3 آئروژل‌ها به عنوان حسگر 44
3-5-4 آئروژل به عنوان مواد با ثابت دی الکتریک پایین 45
3-5-5 آئروژل به عنوان کاتالیزور 45
3-5-6 آئروژل به عنوان ذخیره سازی 45
3-5-7 آئروژل‌ها به عنوان قالب 46
3-5-8 آئروژل به عنوان عایق گرما 46
3-5-9 آئروژل‌ها در کاربرد فضایی 47
3-6 خلاصه 47
فصل چهارم – سنتز و بررسی ویژگی‌های نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانوذرات فریت کبالت
مقدمه 49
4-1 مواد مورد استفاده در پژوهش 50
4-2 روش تجربی و جزئیات 51
4-3 تجزیه و تحلیل 54
4-3-1 بررسی مورفولوژی سطح 54
4-3-2 مطالعه نانو ساختاری نانوکامپوزیت 2/ SiO4O2CoFe به کمک روش XRD 56
4-3-3 بررسی خواص شیمیایی نانوکامپوزیت 2/ SiO4O2CoFe به کمک روش FT-IR 63
4-3-5 تصویربرداری TEM 66
4-3-6 بررسی آنالیز BET 67
4-3-7 بررسی رفتار مغناطیسی با دستگاه VSM 72
4-4 خلاصه 77
نتیجه‌گیری 78
پیشنهادات 81
مراجع 82
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
فصل اول – مفاهیم اولیه
1-1. انواع سیلیکا براساس اندازه حفره: الف) ماکرو متخلخل، ب) مزو متخلخل، ج) میکرو متخلخل 7
1-2. نوع تخلخل‌ها بر اساس شکل و موقعیت 7
1-3. نمایشی از انواع مختلف تقویت کننده‌ها در کامپوزیت 12
فصل دوم – آئروژلها و مروری بر خواص مغناطیسی
2-1. 1برهمکنش آب و ساختار آئروژل، الف) آئروژل آبگریز، ب) آئروژل آب‌دوست 18
2-2. فازهای مغناطیسی، الف) پارامغناطیس، ب) فرومغناطیس، ج) پادفرومغناطیس، د) فری مغناطیس 23
2-3. حلقه پسماند ماده فرو مغناطیس 25
2-4. حلقه پسماند در مواد فرومغناطیس نرم و سخت 26
فصل سوم – ساخت آئروژل و کاربردهای آن
3-1. طرح‌واره‌ای از روش‌های مختلف برای شیمی سنتز نانوکامپوزیت 31
3-2. اصلاح شیمی سطح ژل 34
3-3. چرخه فشار-دما در حین فرآیند خشک کردن فوق بحرانی 36
3-4. شماتیکی از دستگاه خشک کن فوق بحرانی اتوکلاو 36
فصل چهارم – سنتز و بررسی ویژگی‌های نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانوذرات فریت کبالت
4-1. فازهای مجزا نمونه روی همزن 52
4-2. نمونه‌های در قالب ریخته شده 52
4-3. نمونه الکوژل 53
4-4. نمونه آئروژل 54
4-5. تصاویر FE-SEM نمونه‌ها الف) 10%، ب) 15%، ج) 20%. 55
4-6. نمودار توزیع اندازه ذرات الف) 10%، ب) 15% و ج) 20% 56
4-7 . پراش XRD نمونه‌های الف) 10%، ب) 15%و ج) 20% پیش از عملیات حرارتی 58
4-8. پراش XRD نمونه‌های الف) 10%، ب) 15%و ج) 20% در دمای 600 درجهی سانتیگراد 59
4-9. پراش XRD نمونه‌های الف) 10%، ب) 15%و ج) 20% در دمای 800 درجهی سانتیگراد 60
4-10. آنالیز نمونه‌های الف)10%، ب) 15%و ج) 20% حرارت داده شده در دمای 600 درجه‌ی سانتی ‌گراد 61
4-11. آنالیز نمونه‌های الف)10%، ب) 15%و ج) 20% حرارت داده شده در دمای 800 درجه‌ی سانتی ‌گراد 62
4-12. طیف‌های جذبی FT-IR الف) 10%، ب) 15% و ج) 20%. 65
4-13. تصویر TEM یکی از نمونه‌ها 67
4-14. نمودارهای لانگمیر الف) 10%، ب) 15% و ج) 20% 69
4-15. نمودارهای BET الف) 10%، ب) 15% و ج) 20% 71
4-16. جذب و واجذب الف) 10%، ب) 15% و ج) 20%. 72
4-17. حلقه پسماند نمونه‌ها قبل از عملیات حرارتی الف) 10%، ب) 15%، ج) 20%. 74
4-18. حلقه پسماند نمونه‌ها بعد از عملیات حرارتی الف) 10%، ب) 15%، ج) 20%. 75
فهرست جداول
عنوان صفحه
فصل سوم – ساخت آئروژل و کاربردهای آن
3-1. کاربردهای مختلف آئروژل‌ها 48
فصل چهارم – سنتز و بررسی ویژگی‌های نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانوذرات فریت کبالت
4-1. میزان گرم و لیتر مواد مورد نیاز 51
4-2. نتایج حاصل از XRD 63
لیست علایم و اختصارات
برونر، امت، تلر(Brunauer, Emmett, Teller) BET
پراش پرتو ایکس (X-Ray Diffraction) XRD
مغناطیسسنج نمونهی ارتعاشی (Vibrating Sample Magnetometer) VSM
میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی (Field Emission Scanning Electron Microscopy) FE-SEM
میکروسکوپ الکترونی عبوری (Transmission Electron Microscopy) TEM
آنگسترم (Angestrom) ?
اورستد (Oersted) Oe
نانومتر (Nanometer) nm
واحد مغناطیسی (Electromagnetic Units) emu
فصل اول
مفاهیم اولیه
مقدمه
از اواخر قرن بیستم دانشمندان تمرکز خود را بر فناوری نوینی معطوف کردند که به عقیده‌ی عده‌ای تحولی عظیم در زندگی بشر ایجاد می‌کند. این فناوری نوین که در رشته‌هایی همچون فیزیک، شیمی و مهندسی از اهمیت زیادی برخوردار است، نانوتکنولوژی نام دارد. می‌توان گفت که نانوفناوری رویکردی جدید در تمام علوم و رشته‌ها می‌باشد و این امکان را برای بشر به وجود آورده است تا با یک روش معین به مطالعه‌ی مواد در سطح اتمی و مولکولی و به سبک‌های مختلف به بازآرایی اتم‌ها و مولکول‌ها بپردازد.
در چند سال اخیر، چه در فیزیک تجربی و چه در فیزیک نظری، توجه قابل ملاحظه‌ای به مطالعه‌ی نانوساختارها با ابعاد کم شده است و از این ساختارها نه تنها برای درک مفاهیم پایه‌ای فیزیک بلکه برای طراحی تجهیزات و وسایلی در ابعاد نانومتر استفاده شدهاست. وقتی که ابعاد یک ماده از اندازه‌های بزرگ مانند متر و سانتیمتر به اندازه‌هایی در حدود یک دهم نانومتر یا کمتر کاهش می‌یابد، اثرات کوانتومی را می‌توان دید و این اثرات به مقدار زیاد خواص ماده را تحت الشعاع قرار می‌دهد. خواصی نظیر رنگ، استحکام، مقاومت، خوردگی یا ویژگی‌های نوری، مغناطیسی و الکتریکی ماده از جمله‌ی این خواص‌ می‌باشند [1].
1-1 شاخه‌های فناوری نانو
تفاوت اصلی فناوری نانو با فناوری‌های دیگر در مقیاس مواد و ساختارهایی است که در این فناوری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حقیقت اگر بخواهیم تفاوت این فناوری را با فناوری‌های دیگر بیان نماییم، می‌توانیم وجود عناصر پایه را به عنوان یک معیار ذکر کنیم. اولین و مهمترین عنصر پایه نانو ذره است. نانوذره یک ذره‌ی میکروسکوپی است که حداقل طول یک بعد آن کمتر از 100 نانومتر است و میتوانند از مواد مختلفی تشکیل شوند، مانند نانوذرات فلزی، سرامیکی و نانوبلورها که زیر مجموعهای از نانوذرات هستند [ 3و 2]. دومین عنصر پایه نانوکپسول است که قطر آن در حد نانومتر می‌باشد. عنصر پایه‌ی بعدی نانولوله‌ها هستند که خواص الکتریکی مختلفی از خود نشان می‌دهند و شامل نانولوله‌های کربنی، نیترید بور و نانولوله‌های آلی می‌باشند [4].
1-2 روش‌های ساخت نانوساختارها
تولید و بهینهسازی مواد بسیار ریز، اساس بسیاری از تحقیقات و فناوری‌های امروزی است. دستورالعمل‌های مختلفی در خصوص تولید ذرات بسیار ریز در شرایط تعلیق1 وجود دارد ولی در خصوص انتشار و تشریح دقیق فرآیند رسوب‌گیری و روش‌های افزایش مقیاس این فرآیندها در مقیاس تجاری محدودیت وجود دارد. برای تولید این نوع مواد بسیار ریز از پدیده‌های فیزیکی یا شیمیایی یا به طور همزمان از هر دو استفاده می‌شود. برای تولید یک ذره با اندازه مشخص دو فرآیند اساسی وجود دارد، درهم شکستن) بالا به پایین) و دیگری ساخته شدن) پایین به بالا). معمولا روش‌های پائین به بالا ضایعاتی ندارند، هر چند الزاما این مسأله صادق نیست [6 و5]. مراحل مختلف تولید ذرات بسیار ریز عبارت است از، مرحله‌ی هسته‌زایی اولیه و مرحله‌ی هسته‌زایی2 و رشد خود به خودی3. در ادامه به طور خلاصه روش‌های مختلف تولید نانوذرات را بیان می‌کنیم. به طور کلی روش‌های تولید نانوذرات عبارتند از:
? چگالش بخار
? سنتز شیمیایی
? فرآیندهای حالت جامد (خردایشی)
? استفاده از شاره‌ها فوق بحرانی به عنوان واسطه رشد نانوذرات فلزی
? استفاده از امواج ماکروویو و امواج مافوق صوت
? استفاده از باکتری‌هایی که میتوانند نانوذرات مغناطیسی و نقره‌ای تولید کنند
پس از تولید نانوذرات می‌توان با توجه به نوع کاربرد آن‌ها از روش‌های رایج زمینه‌ای مثل روکشدهی یا اصلاح شیمیایی نیز استفاده کرد [7].
1-3 کاربردهای نانوساختارها
یکی از خواص نانوذرات نسبت سطح به حجم بالای این مواد است. با استفاده از این خاصیت می‌توان کاتالیزورهای قدرتمندی در ابعاد نانومتری تولید نمود. این نانوکاتالیزورها بازده واکنش‌های شیمیایی را به شدت افزایش داده و همچنین به میزان چشمگیری از تولید مواد زاید در واکنش‌ها جلوگیری خواهند نمود. به کارگیری نانو‌ذرات در تولید مواد دیگر استحکام آن‌ها را افزایش داده و یا وزن آن‌ها را کم می‌کند. همچنین مقاومت شیمیایی و حرارتی آن‌ها را بالا برده و واکنش آن‌ها در برابر نور وتشعشعات دیگر را تغییر می‌دهد.
با استفاده از نانوذرات نسبت استحکام به وزن مواد کامپوزیتی به شدت افزایش خواهد یافت. اخیرا در ساخت شیشه ضد آفتاب از نانوذرات اکسید روی استفاده شده است. استفاده از این ماده علاوه بر افزایش کارآیی این نوع شیشهها، عمر آن‌ها را نیز چندین برابر نمودهاست .از نانوذرات همچنین در ساخت انواع ساینده‌ها، رنگ‌ها، لایه‌های محافظتی جدید و بسیار مقاوم برای شیشه‌ها، عینک‌ها (ضدجوش و نشکن)، کاشی‌ها و در حفاظ‌های الکترومغناطیسی شیشه‌های اتومبیل و پنجره استفاده می‌شود. پوشش‌های ضد نوشته برای دیوارها و پوششهای سرامیکی برای افزایش استحکام سلول‌های خورشیدی نیز با استفاده از نانوذرات تولید شده‌اند.
وقتی اندازه ذرات به نانومتر می‌رسد یکی از

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید