تحقیق درباره حاکمیت شرکتی، مدیریت سود، عملکرد مدیران

استفاده‌کنندگان از اطلاعات شرکت‌ها پیش‌بینی‌های سود ارائه‌شده توسط آن‌ها در فواصل زمانی معین است.بدون تردید یکی از مهم‌ترین تحولات هزاره سوم در جهان کسب‌وکار را باید در ارتقاء جایگاه هیئت‌مدیره و بازاندیشی در نقش‌ها، مسئولیت‌ها و وظایف امروزی آن‌ها مشاهده نمود. علی‌رغم اهمیت این مسئله متأسفانه بسیاری از شرکت‌ها و ادامه مطلب…

تحقیق درباره قلام تعهدی، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری

TACC: کل اقلام تعهدیNI: سود خالص CFO: وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی که از صورت جریان وجوه نقد به دست می‌آید.سپس رابطه (3) در مورد کل اقلام تعهدی برازش می‌شود تا ضرایب رگرسیون (α_1, α_2, α_3, α_4) به دست آید. (3)〖TACC〗_(i,t)/TA_(i,t-1) =α_1 (1/TA_(i,t-1) )+ α_2 ((∆REV_(i,t)-〖∆REC〗_(i,t))/TA_(i,t-1) )+α_3 (PPE_(i,t-1)/TA_(i,t-1) )+ ادامه مطلب…

تحقیق درباره مدیریت سود، اقلام تعهدی، قلام تعهدی

ف تحقیق با توجه به توضیحات ارائه‌شده در قسمت شرح و بیان مسئله، اهداف پژوهش حاضر به شرح زیر است:1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران2- تعیین تأثیر مدیریت سود بر خطای پیش‌بینی سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، بودجه ریزی، امور مالی

دسترسی به منابع، وضوح و سازگاری اهداف خط مشى و غیره را شامل مى شوند گروه دوم، خصوصیات مدیریت خط مشى هستند و رهبری، سبک رهبری، تعهد رهبری و غیره را شامل مى شوند و گروه سوم، نیز “خصوصیات مجریان” هستند و تمایل مجری، شناخت مجری از خط مشى، دانش ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درباره بهای تمام شده، خدمات بهداشتی، میزان استفاده

دستگاه های اجرایی ، توجهی به تنظیم برنامه تفصیلی عملیات اجرایی نمی شود (پیله رودی1375).2-6-2 تجزیه و تحلیل هزینه ها در بخش سلامت: تعیین و برآورد هزینه های بهداشتی ، غالبا بحث برانگیز است ، حتی زمانی که تمام اطلاعات مورد نظر جمع آوری می شوند ، مشکل تشخیص فعالیت ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درباره بودجه ریزی، قیمت تمام شده، بودجه ریزی عملیاتی

سپری کرده است که به طور خلاصه در جدول ذیل نشان داده شده است.جدول 2-1 : سیر تحولات نظام بودجه ریزی در ایران 2-5-3 نقش قوه مقننه در بودجه ریزی عملیاتی :قوه مقننه باید در مباحث مربوط به بودجه ریزی عملیاتی و تصمیمات ناشی از آن ها و فعایت های ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درباره بودجه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی، تخصیص منابع

تعهد منابع ، بر اساس پیامدهای قابل سنجش می باشد. با این تفسیر ، بودجه ریزی عملیاتی مقاصد ویژه زیر را دنبال می کند(سعیدی و مزیدی 1385). نمودار 2-2 اهداف سیستم بودجه ریزی عملیاتی1. ارائه مبنایی صحیح برای اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص منابع2. تعیین نتایج قابل سنجش و مورد ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درباره بودجه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی، مدیران و کارکنان

فهرست مطالب پور و همکاران………………………………..128 . فصل اولمقدمه و بیان مسأله 1-1 مقدمه:نظام بودجه ریزی یکی از خرده نظام های موجود در یک نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به عنوان یک موجود زنده می باشد که وظیفه انتقال خون حیات بخش درآمدهای دولت به اجزای مختلف جامعه و اقتصاد ادامه مطلب…

دانلود تحقیق با موضوع افغانستان، سیستان و بلوچستان، دریای عمان

برتابند.۴١ درصد قربانیان گفته اند که قبلاً در ایران مهاجر بوده اند و حدود ۵۵ درصد در سایرکشورهابه ویژه کشورهای اروپایی ساکن بوده اند.در میان زنان سرپرست خانوار افغانی در ایران نیز تمایل به بازگشت از مردان به مراتب کمتر است. تنها حدود ١٢ درصد از زنان افغانیِ سرپرست خانوارِ ادامه مطلب…