دانلود مقاله با موضوع آب زیر زمینی، منابع آب زیرزمینی

/s شمرودگلنادانحداکثر٢٣/٠٢/٠۴۵/١١٣/٠١۵/٠۶/١٩/۶١٨۴١١۶ حداقل٠٣/٠۶/٠٢/٣۴٣/٠٢/٠٧/٣٨/٧٣۶٧٢٣١ شمرودتوتکیحداکثر٩۵/٠۴/٠۶/١٢٣/٠٢/٠٢٢/٧١٩٢١٢١ حداقل٢۴/٠۵/١٨/١٣٩/٠١/٠٨۶/٢١/٨٣٢٨٢٠٧ شلمانرودشلمانحداکثر١٩/٠٣/٠٧/١٣٧/٠٢/٠۶٣/١٣/٧١۴٩٩۴ حداقل۴۴/٠٧/١٢/٢٣٧/٠٧/٠۴۵/٣٩/٧٣۵۶٢٢۴ شلمانرودکلچالحداکثر٢٧/٠۶/٠٢/١١٣/٠١/٠٢/١۶/٧١٧١١٠٨ حداقل۴/٠۵٢/٠١٨/٢۵/٠٠٩/٠۴٣/٢٣/٨٣١٨٢٠٠ کیاروددیودرهحداکثر٢۴/٠٧/٠۵/١٢١/٠٣/٠٩/١٢/٧٢٣٠١۴۵ حداقل۶٧/٠٧۵/١٧۵/٢٢/٠٣۴/٠٨/۴٩/٧۴٨٨٣٠٧ سموشهراتبرحداکثر١/٠۴/٠۵/١١٩/٠٢/٠۶/١۶/٧١٧۴١١٠ حداقل١٩/٠١۵/٢٢۵/٠٢/٠٣٩/٧٣٣٣٢١٠ پلروددرازلاتحداکثر٢٩/٠۶/١٧/١۵١/٠٢/٠٣٩/٣١/٨٣٠۶١٩٣ حداقل۴۴/٠٣/٢٣/٢٢٢/٠٣/٠۴۴/٧۴٠٠٢۵٢ خشکرودباجیگوابرحداکثر١/٠١/٠١/١٢١/٠٣/٠٩/٠٣/٧٩۶۶٠ ۴۵ حداقل١٩/٠٧/٠٩/١۴۵/٠٢٩/٠٩/١۴/٨٢٩٢١٨۴مأخذ : (سازمان مدیریت منابع آب,١٣٨١). در این محدوده اختلاف بین بیشینه و کمینه متغیـر هـای کیفـی در مـورد اغلـب متغیرهـا بـسیار بالاست. به طوری که مقدار سولفات از ١۶/٠ تا ٩۶/١٠ میلی ادامه مطلب…

دانلود مقاله با موضوع ارزیابی توان، اکوتوریسم، رطوبت نسبی

نظر گرفتن امتیاز هر واحد برای کلیه پارامتر های مذکور و پس از رویهم اندازی نقشه نهـایی اولویـت بنـدی واحد ها از لحاظ اقتصادی- اجتماعی با نقشه ارزیابی توان اکولوﮊیک, به صورت بانک اطلاعـاتی ٣٣ و به کار گیری زبان جستجوگر١ نرم افزارArc view اقدام به ارزیابی تـوان محـیط زیـست ادامه مطلب…

دانلود مقاله با موضوع زیست محیطی، محیط زیست، اکوتوریسم

در سـال ١٩٩٢ به اهمیت شاخص ها به عنوان ابزار های مدیریت منابع پایدار توجه شد. شـاخص هـا مـی توانند میزان تغییرات را اندازه گیری کنند و همچنین چارچوبی برای دستیابی بـه اهـداف و انجـام پایش فراهم کنند (لی،٢٠٠۴). با وجودی که اکوتوریسم یکی از روش های پایدار استفاده از ادامه مطلب…

دانلود مقاله با موضوع اکوتوریسم، محیط زیست، مدیریت اطلاعات

سپس با تفـسیر اتوماتیـک عکـس هـای هوایی و بعد ها با تصاویر ماهواره ای و امروز با تفسیر اتوماتیـک تـصاویر مـاهواره ای بـه یـاری دانش سنجش از دور – ساماندهی اطلاعات نقشه ای و جدولی در گروه های موقعیـت جغرافیـایی و بعـد هـا در پهنـه بندی اکولوﮊیکی – مدل سازی ادامه مطلب…

دانلود مقاله با موضوع اکوتوریسم، زیست محیطی، آمایش سرزمین

رفاهی جمعیت است. وحیدی(١٣٧۴) هدف آمایش سرزمین را توزیع بهتر جمعیـت در ارتبـاط بـا منـابع طبیعی و فعالیت های اقتصادی می داند.به طور کلی مکتب های آمایش سرزمین در دنیا سه دسته می باشند: مکتب اروپایی, آمایش سرزمین را بر حسب ویژگی های اقتصادی, اجتمـاعی و فرهنگـی انجـام می دهد. ادامه مطلب…

دانلود مقاله با موضوع رطوبت نسبی، ارزیابی توان، اکوتوریسم

منابع اقتصادی- اجتماعی……………………………………………………………………………..۵۴٣-٣-٣-١- محیط زیست اقتصادی- اجتماعی منطقه………………………………………………..………………۵۴٣-٣-٣-٢- تأسیسات و تسهیلات زیربنایی و روبنایی……………………………………………….…………….. ۵۵٣-٣-٣-٣- درآمد………………………………………………………………………………………………………..………….۵٧٣-٣-٣-۴- تراکم فیزیولوﮊیک جمعیت……………………………………………………………………………………۵٧٣-۴- بررسی میزان تقاضای تفرجگاهی و عرضه امکانات موجود در تفرجگاه ها……………………..٧۵فصل چهارم- نتایج ۴-١- تجزیه و تحلیل و جمع بندی منابع اکولوﮊیک و……………………………………………………………۶٠۴-١-١- منابع اکولوﮊیک………………………………………………………………………………………………………..۶٠۴-١-١-١- شکل زمین……………………………………………………………………………………………………………۶٠۴-١-١-٢- شیب…………………………………………………………………………………………………………………….۶١۴-١-١-٣- جهت……………………………………………………………………………………………………………………۶١۴-١-١-۴- نقشه خاک ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره ترک فعل، استفاده از سند مجعول، حقوق مطبوعات

ابتدا باید دو مسئله مورد بررسی قرار بگیرد. 1- اعمال ، اعم از فعل یا ترک فعل 2- شرایط و اوضاع و احوال لازم با مراجعه به ماده ی قانونی این جرم با مصادیق متعددی از افعال مواجه می شویم . در ضمن اینکه باید متذکر شویم که مصادیق مذکور ادامه مطلب…

دانلود مقاله با موضوع اکوتوریسم، سنجش از دور، آمایش سرزمین

جناب آقای مهندس حسیﲏ، کارشناس ﳏﱰم سازمان حفاظت ﳏیط زیست سرکار خاﱎ مهندس حسیﲏ، کارشناس ارشد آمار دانشگاه تربیت مدرس تقدﱘ به پدر و مادرم به پاس ﲤام مهربانی ها، فداکاری ها و گذشت هایشان در طول زندگی ام و به پاس برق نگاه گرم، مهربان و پر از امید ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، نقض حقوق، ارتکاب جرم

تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور(بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات) 9 ـ تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده 500 قانون مجازات اسلامی) 10- فاش نمودن و ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، استفاده از سند مجعول

498 و 499 ق. م. ا)3- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام (500 ق. م. ا) 4- جاسوسی و جرایم وابسته به آنجاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی دارد که عبارتند: 1-4- مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به ادامه مطلب…